Dette er Østlandsforskning i 2023

Østlandsforskning leverer kunnskap av høy faglig kvalitet og som er relevant for samarbeidspartnere og samfunnet.

Vi er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt under Høgskolen i Innlandet og tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utredninger og evalueringer innen flere fagområder. Våre forskningsområder er:

Vi er fleksible, gjennomføringsdyktig og en av våre styrker er tverrfaglighet. Vi skreddersyr våre prosjektdesign for å møte samarbeidspartneres kunnskapsbehov for å løse utfordringer, bidra til innovasjon, eller utvikle nye metoder.  Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø, og har både oppdrag- og bidragsprosjekter. Forskingsformidling på ulike arenaer og plattformer vektlegges.

I 2023 er vi 17 forskere i Østlandsforskning.

Våre forskere

 • Deniz Akin ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun er prosjektleder for Trygg integrering av LHBTIQ- personer med fluktbakgrunn, for IMDi
 • Per Kristian Alnes arbeider i hovedsak med regional næringsutvikling og økonomi. For tiden er han stipendiat i prosjektet IPAASKI, Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry ved Handelshøgskolen Innlandet.
 • Tor Arnesen er tilknyttet prosjekter som emeritus. Tor er filosof og sivilingeniør og hans forskning inkluderer studier av utvikling i og forvaltning av utmarksressurser, særlig med vekt på rekreasjon og fritidsboliger og vern og bruk av utmarka.
 • Aleksander Bern ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Han er samfunnsgeograf og GIS-ekspert utdannet ved UiO. Han forsker på by- og regional planlegging og utvikling, herunder særlig arkitektur, digitalisering og politiske prosesser.
 • Veronica Blumenthal ble ansatt i Østlandsforskning sommer 2020 og jobber med prosjekter innen regional utvikling, reiseliv, fritidsboliger, kultur og bærekraft. Hun har en doktorgrad i reiselivsopplevelser og er en aktiv forskningsformidler. Hun har for tiden permisjon.
 • Jim Broch Skarli er ansatt i Østlandsforskning siden november 2021. Han arbeider mye med folkehelse-relaterte prosjekter, følgeforskning og -evalueringer av forskjellige prosjekter initiert av offentlige aktører.
 • Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitet i Oslo og arbeider mye på prosjekter som handler om fellesressurser, kommunal- og regionalplanlegging, naturforvaltning og øl- og mathistorie i rurale områder.
 • Birgitta Ericsson er samfunnsplanlegger og forsker primært på regionaløkonomiske og andre samfunnsfaglige problemstillinger rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer, opplevelser og reiselivsutvikling generelt. Hun er også involvert i prosjekter for Senter for Reiselivsforskning.
 • Lisa Knatterud Wold har vært ansatt i Østlandsforskning siden august 2021. Hun har for tiden permisjon.
 • Asbjørn Kårstein er utdannet ingeniør og har en phD i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU, han jobber fortiden med prosjekter innenfor entreprenørskap i utdanning.
 • Merethe Lerfalds arbeidsfelt er landbruk, utdanning og kompetansebehov i landbruket, mat/småskalamat, energi og klima. Hun er i tillegg stipendiat ved HINN, der hun undersøker hvordan fritidsboliger bidrar til utvikling.
 • Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Som prosjektleder for EU Nettverk Innlandet koordinerer Per Olav regionens satsing på økt regional deltakelse forskningsprosjekter finansiert av EUs forskningsprogram Horizon 2020.
 • Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet og arbeider for tiden blant annet på RFF-finansierte prosjektet Ipaaski, som undersøker innovativ prissetting av heiskort.
 • Mona Stokke er pedagog fra Universitetet i Oslo og har jobbet mye med militærsosiologi, entreprenørskap i utdanningen og i det siste har hun gjennomført en levekårsundersøkelse blant LHBT-personer.
 • Line Tholstrup ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Hun jobber blant annet med å utarbeide kunnskapsstatus om fysisk aktivitet for Innlandet Fylkeskommune.
 • Nora Warhuus Samuelsen  jobber med prosjekter innen folkehelse, samfunnsplanlegging, medvirkningsprosesser og prosjekt- og prosessledelse.
 • Hjalti Nielsen begynte hos oss i januar 2023. Han er geograf og jobber på prosjekter relatert regional utvikling.

 

Lese mer?

Les mer om våre prosjekter og strategi her

Se her hva andre å si om oss (videosnuttene ble tidligere publisert som del av vår julekalender på Facebook)

Finn ut mer om Høgskolen i Innlandet her

Les mer om Østlandsforsknings historie her

Les mer om hver ansatt her