Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Per 1.1.2019 blir Østlandsforskning et institutt under Handelshøgskolen i Innlandet- Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. 

Aksjeselskapet avvikles.

Høsten 2018 har ØF totalt 18 ansatte, hvorav 15 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. I tillegg har instituttet knyttet til seg 11 forskere som er ansatt på prosjektbasis.

Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning.

Oppdragsforskning og bidragsforskning

Østlandsforskning arbeider på ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Eksempler på langsiktig programforskning finansiert av NFR er Sykefraværsprosjektet 2009-2010, Erasmus+ prosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education 2015-2018 og Horizon 2020-prosjektet SIMRA(2016-2019).

I andre prosjekter har ØF en forsknings- og utviklingsrolle, noe som innebærer et nært samarbeid med aktører i prosjektene. Eksempler her er RFF-prosjektet Lekeressurs (2015-2017) og større følgeevalueringer som for eksempel for det nasjonale prosjektet Menn i helse (2016-2018)

I tillegg er en stor del av virksomheten oppdragsbasert. Det betyr at vi konkurrerer om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner.

Strategi

Instituttet har valgt tre faglige satsingsområder:

Last ned dokumentet Strategisk utvikling av Østlandsforskning AS mot 2020.

Østlandsforskning er dessuten nøkkelpartner i Kunnskapsverket- Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer, i Senter for reiselivsforskningVRI Innlandet og i Fjell-Forsk-Nett.

Organisering

I 2018 ledes selskapet av konstituert direktør Tonje Lauritzen. Den faglige virksomheten er organisert i to forskningsgrupper:

Regional- og næringsforskning (RN) med hovedvekt på reiselivs – kultur- og opplevelsesnæringer, naturressursbaserte næringer, fjellpolitikk og klassiske regionale analyser (befolkning, flytting, pendling, sysselsetting, næring, klynger, innovasjon, infrastruktur med mer). Forskningsleder er Merethe Lerfald.

Velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK) med hovedvekt folkehelse og sykefravær, entreprenørskap i opplæringen, på barn og unges kompetanseutvikling, mangfold i organisasjoner, samhandling og innovasjon i velferdstjenester. Forskningsleder er Tonje Lauritzen.

Om selskapet:

Selskapets formål er å organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning.

Østlandsforskning AS (NO 997 040 457) ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15. april 2011. Med virkning fra 1. januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning.

I september 2018 besluttet kongen i statsråd at virksomheten kan overføres til Høgskolen i Innlandet per 1.1.2019. Østlandsforskning AS er dermed under avvikling.

Selskapets formål er å organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning.

Aksjonærene har følgende eierandel:

Eier:                                                                     Andel:

Stiftelsen Østlandsforskning                               38.10%

Hedmark fylkeskommune                                  19.05%

Oppland fylkeskommune                                    19.05%

Høgskolen i Innlandet                                          4.75%

SpareBank 1 Østlandet                                        19.05%

Sum:                                                                        100%

Styret i Østlandsforskning AS består etter Generalforsamling 21. april 2017 av:

Hilde Ulevatne Marthinsen (leder)

Margrete Bjelde, Banksjef SpareBank 1 Østlandet

Per Arne Slapø, Konsernsjef Hunderfossen AS

Trond Carlson, Teamleder Oppland Fylkeskommune

Torunn Helene Kornstad, seniorrådgiver Hedmark Fylkeskommune

Gudbrand Lien, professor Høgskolen i Innlandet

Per Olav Lund (ansattrepresentant)     

Årsberetninger kan her lastes ned i pdf-format 

Kontakt: 

Sentralbord (mellom 08.00 og 15.00) tlf. 61265700
Hamarkontor tlf. 93448622.
Direktør Tonje Lauritzen, tlf 41211836