Østlandsforskning har bred erfaring innen forskning på mangfold, likestilling og inkludering, i forskjellige kontekster og med ulike forskningsmetoder.

Mangfold viser til forskjellighetene mellom mennesker med hensyn til «kjennetegn» som kjønn, etnisitet, alder, hudfarge, religion, personlighet, kompetanse, utdanning, etnisk bakgrunn, seksuell orientering mv. Mangfoldet kan altså dreie seg om både individuelle egenskaper og om gruppetilhørighet (sosiale kategorier).

Særlig aktuelt innen dette forskningsfeltet er minoritetsgruppers forhold til majoriteten i en organisasjon eller i samfunnet, særlig med tanke på likeverd, likestilling og inkludering. Fordi et individ kan tilhøre flere sosiale kategorier på samme tid, og derfor bli utsatt for marginalisering i flere kategorier, er interseksjonalitet et aktuelt perspektiv i forskningen.

Mangfold er med andre ord et komplekst fenomen og forskningsområdet dekker mange ulike kontekster. Noen eksempler er: integrering av innvandrere og flyktninger, levekårene til seksuelle minoriteter og personer som bryter med normer for kjønnsuttrykk, rekruttering av mangfold til utdanninger og yrker og mangfoldsledelse i organisasjoner.

Et knippe eksempler på aktuelle prosjekter innen dette forskningsområdet er: