Denne studien har som formål å skaffe til veie kunnskap om likestilling, mangfold og inkludering bredt i norsk maritim næring med et særlig fokus på kjønnslikestilling. Rapporten skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens maritime likestillingsstrategi, og er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til april 2022. Undersøkelsen belyser status og utvikling når det gjelder mangfold og kjønnslikestilling i næringen og i de maritime utdanningene. Videre belyser studien forhold som kan være til hinder for kjønnslikestilling, hvordan næringen og de maritime utdanningene jobber for å fremme kjønnsbalanse og mangfold, før det gjøres en vurdering av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt kjønnslikestilling og mangfold. Kartleggingen baserer seg på et bredt tilfang av primær- og sekundærdata, herunder et systematisk litteratursøk, statistiske analyser samt fokusgruppe- og dybdeintervjuer med sentrale aktører innenfor maritim næring og utdanning.

Vi har sammenstilt statistikk som viser fordelingen mellom kvinner og menn i maritim næring og i utvalgte utdanninger og yrkeskategorier. Videre har vi gjennom intervjuer fått økt kunnskap om barrierer for kjønnslikestilling på et kulturelt, strukturelt og relasjonelt nivå. Studien viser også hvordan bedrifter i næringen jobber med tiltak for å fremme kjønnslikestilling og mangfold, deres intensjon bak tiltakene og erfaringer så langt. Basert på funnene i rapporten har vi foreslått noen anbefalinger for tiltak for det videre likestillings- og mangfoldsarbeidet innenfor sektoren.

Bestill rapport

Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning – en kartlegging | (rapportnr. 202208)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X