Østlandsforskning forsker på hvordan kommunale velferdstjenester best organiseres og hvordan en best tilrettelegger for organisatoriske betingelser for læring og innovasjon. Dette innebærer blant annet hvordan organisasjoner tilrettelegger for og tar i bruk et mangfold i organisasjonen, blant annet hvordan det skapes like muligheter ut fra ulike utgangspunkt. Tilnærmingen er en videreføring og utdyping av tidligere forskning på likestilling i organisasjoner.

Forskningsfeltet ‘Innovasjon i offentlig sektor’ må for Østlandsforskning sin del anses som nytt, og med begrenset historisk aktivitet og volum. Begrunnelsen for at Østlandsforskning likevel velger å utvikle dette område, er regionens komparative fortrinn gjennom et sterkt miljø ved Senter for innovasjon ved tjenesteyting (SIT) knyttet til Høgskolen i Innlandet. Utvikling av ØFs profil som støttende og komplementært miljø i samspill med SIT vil imøtekomme et tydelig definert samfunnsbehov og potensielt marked i fremtiden.

Tjenesteinnovasjonsforskning i offentlig sektor kan omfatte undersøkelser av rammebetingelser, virkemidler og implementering av nye løsninger som er rettet mot å øke kvalitet eller effektivitet i tjenestene. Fremveksten av såkalte «wicked problems» – sammensatte problem – gjør imidlertid at løsningene ikke lenger kan utformes innenfor ett tjenesteområde, en etat, eller en sektor. Det er økt fokus på samarbeid og samhandling mellom ulike enheter og på tvers av sektorer, og at det er behov for å finne nye løsninger i dette samspillet på tvers. Dette dekker både samarbeid mellom ulike enheter innad i offentlig sektor, men ikke minst også samarbeid med privat sektor og sivilsamfunn. Nye løsninger som vokser frem gjennom slikt inter-organisatorisk samarbeid kan betegnes som «samarbeidsdrevet innovasjon». Denne delen av innovasjonsforskningen er og har vært sentral i flere studier ved Østlandsforskning.