Tjenesteinnovasjon i privat sektor

Innovasjon er nødvendig for å styrke konkurransekraften, bedre lønnsomheten og skape vekst i næringslivet. Det er en grunnleggende faktor som kan hjelpe bedrifter å nå nye markeder, utvide sine eksisterende markedsandeler og oppnå vedvarende konkurransefortrinn.

Østlandsforskning legger i sin forskning vekt på forhold som har betydning for innovasjon eller innovativ adferd. Vi skal bidra til kunnskapsutvikling om barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner i norsk næringsliv.

Denne delen av innovasjonsforskningen er og har vært sentral i flere studier ved Østlandsforskning:

  • RFF forskningsprosjekt Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry. I dette prosjektet har vi fokusert på hva som påvirker etterspørsel etter alpint og kom frem til nye og innovative måter å prise heiskort på for å maksimere skianleggets fortjeneste og sikre bærekraftig utvikling under ulike forhold.
  • RFF forskningsprosjektprosjekt CreaTur. I dette prosjektet har vi sett nye områder der delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og økt verdiskaping i reiselivet i Innlandet. I tillegg til meta-analyser, spørreundersøkelser og intervjuer har CreaTur-prosjektet brukt innovative forskningsmetoder for å få fram perspektiver og ideer fra de yngre delene av Innlandets befolkning, gjennom å arrangere innovasjonscamper.

Offentlig innovasjon

Østlandsforskning har også sterk og tverrfaglig kompetanse på offentlig innovasjon, spesielt knyttet til velferdstjenester. Vår forskning på offentlig tjenesteinnovasjon handler blant annet om undersøkelser av rammebetingelser, virkemidler, hva som hemmer og fremmer innovasjon, modeller for innovasjon og innovasjonsprosesser, samt implementering og spredning av nye løsninger rettet mot å øke kvalitet eller effektivitet i tjenestene.

Offentlig sektor står ovenfor krevende utfordringer blant annet knyttet til demografiske endringer, utenforskap og knapphet på kvalifisert arbeidskraft. Endringene innebærer et betydelig press på de offentlige tjenestenes kapasitet og samfunnets bæreevne mer generelt. Samtidig vil kravene til fleksibilitet og tilpasninger vil øke i årene framover. Blant annet bidrar teknologiutviklingen til at befolkningens forventninger til offentlige tjenester endrer seg raskt. For å møte disse utfordringene er det viktig å styrke kunnskapen og bidra til at denne blir en integrert del av omstillingsprosessene i samfunnet. For å løse de offentlige oppgavene i framtida, trenger vi innovasjon i offentlig sektor og i samspillet mellom offentlig sektor og næringsliv, sivilsamfunn og den enkelte.

Vi samarbeider tett med blant annet Kompetansesenter for offentlig Innovasjon (KOI) ved Høgskolen i Innlandet.