Østlandsforskning forsker på hvordan kommunale velferdstjenester best organiseres og hvordan en best tilrettelegger for organisatoriske betingelser for læring og innovasjon. Dette innebærer blant annet hvordan organisasjoner tilrettelegger for og tar i bruk et mangfold i organisasjonen, blant annet hvordan det skapes like muligheter ut fra ulike utgangspunkt. Tilnærmingen er en videreføring og utdyping av tidligere forskning på likestilling i organisasjoner.

Vi arbeider tett sammen med Kompetansesenter for Offentlig Innovasjon (KOI) ved Høgskolen i Innlandet. Kontaktperson for satsingsområde er Tonje Lauritzen.

Økt fokus på samarbeid

Tjenesteinnovasjonsforskning i offentlig sektor kan omfatte undersøkelser av rammebetingelser, virkemidler og implementering av nye løsninger som er rettet mot å øke kvalitet eller effektivitet i tjenestene. Fremveksten av såkalte «wicked problems» – sammensatte problem – gjør imidlertid at løsningene ikke lenger kan utformes innenfor ett tjenesteområde, en etat, eller en sektor. Det er økt fokus på samarbeid og samhandling mellom ulike enheter og på tvers av sektorer, og at det er behov for å finne nye løsninger i dette samspillet på tvers. Dette dekker både samarbeid mellom ulike enheter innad i offentlig sektor, men ikke minst også samarbeid med privat sektor og sivilsamfunn. Nye løsninger som vokser frem gjennom slikt interorganisatorisk samarbeid kan betegnes som «samarbeidsdrevet innovasjon». Denne delen av innovasjonsforskningen er og har vært sentral i flere studier ved Østlandsforskning.

For eksempel:

Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry