Når det registreres at i løpet av siste tiår har antall fritidsbygg i Innlandet fylke økt med om lag ti prosent (elleve prosent om Lunner og Jevnaker som nå er del av Viken, utelates), så er det også viktig å registrere hvor og hvordan denne veksten skjer. Den sentrale observasjonen her er: Fritidsbygg bygges i dag så og si utelukkende i og som feltmessig utbygging – det gjelder i Innlandet fylke som i landet ellers.

 Tettbygde fritidsbygg områder: minimum 5 fritidsbygg med maksimal 75 meter avstand mellom to bygg (SSB)

I 2021 finnes det 2378 slike tettbygde fritidsbyggfelt i Innlandet fylke.

I siste 10-årsperide har antall fritidsbygg i Innlandet økt med 8849 fritidsbygg. Så godt som samtlige av disse har blitt bygd i tettbygde fritidsbyggområder. 60 prosent av Innlandets fritidsboliger er bygd i tettbygde fritidsbyggområder og selv de resterende 40 prosent bygges relativt samlet.

 Dette kan illustreres med eksempler fra utbyggingssituasjoner i Øyer kommune og Ringebu kommune (PDF) 

Fritidsbyggområder og tettsteder

Et annet spørsmål om den romlige konfigurasjonen av fritidsbyggene er avstanden mellom de tradisjonelle tettstedene og fritidsbyggområdene. Det totalt dominerende mønstret i fjellområdene i Innlandet er at fritidsbyggområdene ligger adskilt fra de tradisjonelle tettstedene. Det finnes unntak, de omtales senere.

Denne strukturen finnes er godt synlig her:

Tettbygde fritidsbyggområder er markert i grønt, mens tettstedene er markert i rødt. Hovedveistrukturen er vist med røde streker. Hovedvegsystemet binder sammen tettstedene, mens fritidsbyggområdene ligger til dels godt utenfor, men med varierende avstand fra tettstedene.

Det er helt klart grunnlag for å snakke om at det i Innlandet fylke er to parallelle boligstrukturer, strukturer som er romlig adskilt og som tjener forskjellige formål. Og ikke minst for kommuner i det som karakteriseres som fjellkommuner i Innlandet fylke, så er det «den grønne» boligstrukturen som vokser, men «den røde» boligstrukturen nærmest har stagnert i vekst. Det har gjennom hele 2000-tallet vært bygget 3 til 4 (fritids)boliger i den grønne boligstrukturen for hver bolig (enebolig, delte boligbygg, kjedete boliger) som er bygget i den røde.

Avstanden mellom fritidsbyggområdene og nærmeste tettsted (mellom den grønne og den røde boligstrukturen) kan illustreres som en tetthetsfordeling av fritidsbyggfeltene.

Tetthetsfordelingen illustrerer hva sannsynligheter er for plasseringen av et tilfeldig valgt fritidsbyggområde avhengig av størrelsen på området. Sannsynligheten avspeiles av konsentriske «sirkler», med avtagende sannsynlighet jo lenger feltet befinner seg fra sentrum i de konsentriske «sirkel»-ansamlingene. Som figuren viser er det størst sannsynlighet for at et tilfeldig valgt fritidsbyggområdet ligger ca. 10 kilometer fra nærmeste tettsted for alle områdestørrelser.

Unntak

Svært få fritidsboliger i Innlandet ligger altså i etablerte tettsteder. Fordelt på 106 tettsteder med fritidsbygg internt i tettstedet og beliggende i Innlandet fylke er det per i dag registrert 511 fritidsbygg. 40 % av disse befinner seg på Beitostølen, de øvrige er fordelt på en rekke store og mindre tettsteder.

Merk at dette gjelder bygg som har konsesjonsklasse fritidsbygg. Det gjelder ikke boliger som brukes som fritidsbolig. Av disse er det vesentlig flere, og dette bør være gjenstand for ytterligere kunnskapsoppbygging.

Referanser brukt på denne siden finner du her