Østlandsforskning har siden 1984 vært en kunnskapsleverandør for regional utvikling i Innlandet. Regional utvikling fokuserer på samfunnsutvikling, innovasjoner og verdiskaping i en regional kontekst. Forskningsfeltet er i utgangspunktet bredt anlagt og studerer mange ulike tema. Kunnskapen har blant annet til hensikt å bidra til økt forståelse om sammenhenger mellom politikk, virkemidler og verdiskaping, utnyttelse av naturressurser og regionens komparative fortrinn.

Instituttet har de siste årene organisert sin aktivitet i to forskningsgrupper: gruppe for velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK) og gruppe for regional- og næringsforskning (RN).

Om forskningsgruppene

VOK har hatt hovedvekt på forskning innen samhandling og innovasjon i velferdstjenestene, entreprenørskap og læring, mangfold, inkludering og likestilling, samt folkehelse, levekår og sykefravær. Innenfor disse fagområdene har gruppen hatt to satsinger: samarbeidsdrevet innovasjon og entreprenørskapsopplæring. Velferdsforskning har siden etableringen av instituttet vært et viktig forskningsfelt. Fra å undersøke velferdstjenestene fra et brukerperspektiv, er vårt forskningsfokus nå mer rettet mot organiseringen av tjenestene, rammebetingelser, virkemidler og implementering av nye løsninger. Entreprenørskap i grunnopplæringen har vært et av instituttets mest profilerte områder de senere årene. Her arbeides det med både regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. VOK-gruppen har også arbeidet mye med ulike typer evalueringer. Gruppen har særlig kompetanse på følgeevalueringer hvor medvirkning og brukerinvolvering vektlegges. Forskere i VOK-gruppen har prosesskompetanse og kan fasilitere (sosiale) endringsprosesser i grupper og virksomheter. Prosesskompetansen brukes også aktivt inn i følgeevalueringsprosjekter. Forskningsleder er Tonje Lauritzen.

Gruppen for regional- og næringsforskning (RN) har hatt hovedvekt på forskning innen reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæringene, naturbaserte næringer, fjellpolitikk og klassiske regionale analyser. Innen reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæringene inngår analyser av kulturnæringer, festivaler, klyngeanalyser, studier av fritidsboliger og rekreasjonssamfunnet m.m. Forskning innen naturbaserte næringer omfatter bioøkonomi; herunder jordbruk, skogbruk og disse næringenes foredlingsindustri. Klassiske regionale analyser fokuserer på befolkning, flytting, pendling, sysselsetting, næringsaktivitet, innovasjon, infrastruktur osv. i en regional kontekst. Næringsanalyser har siden opprettelsen av instituttet vært et viktig felt, og kan sies å være et fundament for analyser rettet mot næringene nevnt over. RN-gruppen har siden opprettelsen vært agent for Norges Banks regionale nettverk. Også denne forskningsgruppen er involvert som kunnskapsleverandør i ulike evaluerings-, planleggings- og forvaltningsoppgaver. Evalueringene er ofte nasjonale, mens instituttets virksomhet på planlegging og forvaltning ofte retter seg mot det lokale eller regionale nivået, eller til forholdet mellom forvaltningsnivåene. Forskningsleder er Merethe Lerfald