Østlandsforskning er særlig engasjert i kunnskapsutvikling som knyttes til næringsutvikling, ressursutnyttelse og forvaltning i fjellområdene i Norge.  Forskningen er konsentrert om pågående moderniseringsprosesser i utmark og fjellområder. Den er særlig karakterisert av at rekreasjonselementet i stadig økende grad preger utviklingen parallelt med at tradisjonell landbruksnæring i avtakende omfang utnytter ressurser i utmark. Forskningen har dels hatt reiseliv, fritidsboligutvikling og balansering av verne- og bruksformål som merkelapp, men den har i økende grad også omfattet generelle utviklingsutfordringer i utmark- og fjellområder.

Resultatet av forskningen omfatter både vitenskapelige arbeider i forskningsprosjekter som er ledet av forskere ved instituttet, og ved deltakelse i prosjekter som er ledet ved andre institutt. Det er bygget opp et betydelig forskernettverk med både nasjonal og internasjonal deltakelse. I starten av 2022 deltar instituttet i et «Horizon 2020»-prosjekt, MATILDE.  I 2020 avsluttet vi et annet EU-prosjekt, SIMRA – Social Innovation in Marginalised Rural Areas.

Forskningen omfatter videre gjennomføring av en rekke oppdragsforskningsprosjekter, med oppdragsgivere fra forvaltningen på alle nivå, NGO’er / interesseorganisasjoner og private aktører. I tillegg er det produsert en rekke kronikker og populærvitenskapelige artikler innenfor denne tematikken.

Østlandsforskning er aktiv i det nasjonale forskernettverket Fjell-forsk-nett og i tidsskriftet Utmark. Instituttet har vært medlem i det internasjonale nettverket Euromontana siden 2014.

Fagansvarlig for Regional utvikling i fjellområdene er Tor Arnesen.

Et utvalg av publikasjoner frem til 2015 ligger her

Temaheftet fra 2021 om fritidsboliger i Innlandet med mange referanser til prosjekter i fjellområder ligger her

Fjellområdene dekker om lag halvparten av arealet i landet men har kun 6 – 7 % av landets befolkning. I fjellområdene er det dermed store distriktspolitiske utfordringer, og i motsetning til kystområdene opplever fjellområdene en langt svakere samfunnsutvikling.

Fjellområdenes betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling og ressursutnyttelse er viet stadig større oppmerksomhet internasjonalt. Globalt sett står fjellområdene overfor store endringer de nærmeste tiårene. Dette skaper komplekse utfordringer og behov for en helhetlig politikk og forskningsagenda, på tvers av sektorer, nasjonale og lokale skillelinjer. Østlandsforskning har opparbeidet seg en sterk nasjonal posisjon i kunnskapsutviklingen på dette feltet, og har gitt vesentlige bidrag til:

  • kunnskap, forvaltning og nasjonal politikk knyttet til utmarks- og fjellområder.
  • kunnskap, forvaltning og nasjonal politikk knyttet til verneområder (bruk og vern).
  • kunnskap, forvaltning og regional og lokal politikk knyttet til fritidsboliger; utvikling, bruk og økonomisk betydning i vertsamfunn