Østlandsforskning er særlig engasjert i kunnskapsutvikling som knyttes til næringsutvikling, ressursutnyttelse og forvaltning i Norges distrikts- og fjellområder. Forskningen har over lang tid hatt reiseliv, fritidsboligutvikling og balansering av verne- og bruksformål som merkelapp. De siste årene har vi i økende grad sett på generelle utviklingsutfordringer i rurale områder, som for eksempel planlegging i småkommuner, befolkningsnedgang, folkehelse, levekår og entreprenørskap.

Vi har bygget opp et betydelig forskernettverk med både nasjonal og internasjonal deltakelse. Østlandsforsknings medarbeidere er aktive i det nasjonale forskernettverket Fjell-forsk-nett og i tidsskriftet Utmark. Instituttet har vært medlem i det internasjonale nettverket Euromontana siden 2014 og er representert i styret. I tillegg er vi aktive i det europeiske fjellforskernettverket NEMOR.

Eksempler på prosjekter

«Horizon 2020»-prosjektet MATILDE ble avsluttet i 2023.  Prosjektet setter søkelys på virkningen av migrasjon på den lokale utviklingen av distriktene og fjellområdene.

Et annet eksempel på et prosjekt med søkelys på rurale områder er prosjektet Creatur, finansiert av RFF Innlandet Hovedmålet med CreaTur er å undersøke hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskaping og sysselsetting for Innlandets reiselivsbedrifter og kreative næringer.

Et utvalg av nyere publikasjoner om fjellområder ligger her (oppdatert 24.april 2023)

Temaheftet fra 2021 om fritidsboliger i Innlandet med mange referanser til prosjekter i fjellområder ligger her. Temaheftet er digitalt, og gir kunnskapsstatus og en oppsummering av forskning om fritidsboligers betydning på ulike samfunnsområder i Innlandet.  Heftet og referanselisten blir årlig oppdatert med nyere publikasjoner.