Det store europeiske prosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE) er lagt opp slik at usikkerheten rundt de positive effektene av Ungdomsbedrift (UB) reduseres.

Forskningsdesign

ICEE måler effekten av elevbedrifter i fem land. Sammenlignet med tidligere studier av entreprenørskapsprosjekter i ungdomsskole og videregående opplæring, er det mange fordeler med ICEEs forskningsdesign.

For det første sammenligner forskerne tre grupper med respondenter: elever/lærere/foreldre med UB, elever/lærere/foreldre uten UB men på den samme skole, og elever/lærere/foreldre uten UB på andre skoler. Data som er samlet inn gir også mulighet til å skille mellom elever som selv velger å delta i UB og elever som har UB som obligatorisk undervisning, og det er den siste gruppa som er mest interessant å studere.

Tidsomfang

For det andre må de fleste utdanningstiltak ha et visst tidsomfang for å kunne påvise læringseffekter. I tillegg til å sammenligne elever som deltar og ikke-deltar i UB, så er forskerne også interesserte i å sammenligne effekter for elever som bruker lite, middels og mye tid på UB. Det er også av interesse å undersøke om effektene varierer alt ettersom hvilken posisjon eleven har i bedriften.

For det tredje har forskerne samlet inn data før UB ble satt i gang og rett etter at UB var avsluttet. Med disse to målepunktene kan man analysere endringen som skjer både for testgruppa og kontrollgruppene i løpet av skoleåret. I analysene kontrolleres det også for virkningen av andre viktige forhold som kjønn, innvandrerbakgrunn og tidligere erfaringer med entreprenørskap/entreprenørskapsutdanning.

Til sist er utvalgsstørrelsen svært god og svarprosenten likeså. Det er samlet inn data fra 25 deltakende skoler, og rundt 12000 personer har deltatt. Av disse er det 7000 elever, 3500 foreldre, 1000 lærere og 400 personer i næringslivet.

Her legges det ukentlig ut nye funn fra prosjektet. Dette er den syvende artikkel i serien.

Read the English version of this article here. 

English contact details