Bærekraft berører et svært bredt felt. Det er derfor ikke mulig å gi kunnskapsstatus innen hele feltets bredde. Vi har i oversikten valgt noen tema som kan være særlig interessante å forske mer på i forhold til Innlandet:

Ett tema som framtrer klart er hvordan hytteeieres opplevelser berøres av andre typer tiltak og utbygginger, f.eks. ulike energiformer og mer hyttebygging, men også motorisert ferdsel – herunder brøyting av veier: Altså hvordan kan en forstå og håndtere problematikk knyttet til hva brukerne ønsker å oppleve på sine hytter. Forskning på hvordan en kan utvikle forholdet mellom hytteeiere og fastboende, som bønder, i forhold til den videre utvikling av landskapet mangler.

Et annet tema er behovet for oppfølgende registrering og forskning på implementering av regionale planer for fjellområder med villrein. Det mangler systematisk kunnskap med herunder statistikk om antall og plassering av fritidshus over tid i de ulike sonene: Hva finnes av planer og hva skjer av utbygging, f.eks. i buffersoner og influensområder, og hvilken kunnskap og vurderinger som ligger til grunn for vedtak. Gitt de store ressursene som er brukt på dette, og det høye konfliktnivået, så framtrer dette som et viktig kunnskapsbehov. Her kan det bygges videre på det kunnskapsgrunnlaget som SSB har utviklet via Haagensen sine arbeider samt ØF sin kompetanse. Effekter av naturrestaurering, som omlegging og nedlegging av stier og løyper, er en del av dette, samt bruk av stier og løyper for å styre ferdsel er en del av dette.

Det er også et bredt tema knyttet til ulike sider av energi, klima og utslipp av Co2. Dette er et mer teknisk innrettet tema, men det har klare tilknytninger videre til ulike sider av policy og planlegging. Særlig hvordan en skal utvikle lokale planløsninger og implementere disse, også mht størrelse, materialvalg, konstruksjon mv. Aall og Hepsø (2019) tar opp en rekke punkter om hvordan klimasårbarheten i forhold til hyttenæringa i Oppland kan reduseres. En nærmere gjennomgang av mulighet for implementering av disse, kombinert med andre miljøhensyn, er et tema for videre forskning. Særlig for å stå rustet for å møte klimaproblematikken i seg selv, men også eksterne krav som følger av dette. Gitt økningen i antall el-biler så avtar kanskje det tidligere fokus på forurensing som følge av reiser til og fra hytta, men dette gir andre utfordringer – f.eks. mht produksjon og distribusjon av energi.

Sist oppdatert 08.11.21