Det er mange meninger om hvorvidt utbygging av fritidsboliger er bærekraftig. Det avhenger ofte av hvilken av de tre bærekraftsdimensjonene miljøbevaring, økonomisk utvikling og sosial rettferdighet/samfunnsutvikling som vektlegges. Ideelt sett skal disse tre balanseres, men heller ikke når det gjelder fritidsboliger er svaret at «one size fits all», snarere tvert imot.

Det fins mye litteratur om ulike aspekter ved bærekraft, turisme og reiseliv mer generelt, og ofte på et overordnet nivå. Kunnskap derfra kan ikke uten videre overføres til fritidsboligfenomenet. Fritidsboliger innebærer for eksempel i liten grad flytransport, utenlandske gjester og rundreisbaserte feriemønstre. I tillegg er forbruksmønsteret til fritidsboligeiere mer likt fastboendes enn turisters.

Lokal kontekst viktig for bærekraftsdimensjon

Hvilke utfordringer den enkelte kommune har, kan også variere stort. Det er store forskjeller mellom kommuner i urbane strøk med store og varierte arbeidsmarkeder og mer perifere kommuner med mindre arbeidsmarkeder og som sliter med befolkningsnedgang. Slike forhold vil i vesentlig grad være avgjørende for hvilke problemer, også innenfor bærekraft, som må håndteres. Viktig er også hvilke ressurser man har lokalt og ikke minst hvilke tiltak er gjennomførbare og gir størst effekt med sikte på bærekraft. Det er ikke sikkert at for eksempel ensidig fokus på klimatiltak er mest effektivt i et større bærekraftsperspektiv. Særlig viktig her er kommunes rolle som samfunnsutvikler og dens kapasitet, kompetanse og tilgang til effektive virkemidler.

Forskningen viser at en helhetlig tilnærming til bærekraftig reiseliv, inkludert fritidsboligutvikling, mange ganger likevel er fokusert på kun én av bærekraftsdimensjonene, nemlig miljø. Enkelte steder kan imidlertid andre bærekraftsutfordringer være mer presserende enn miljø.

Begrepet bærekraft består av de tre pilarene miljøbevaring, økonomisk utvikling og sosial rettferdighet/samfunnsutvikling og viser til noe som er komplekst og er preget av dilemmaer og motsetninger. Først og fremst er det utfordrende å skulle ta hensyn til økonomi, sosiale forhold og miljø på én og samme tid i nåtid, og for fremtiden. Videre er det som framstår som bærekraftig for en aktør ikke nødvendigvis det for en annen. I tillegg til dette må en og ta hensyn til nivå og myndighet (hvem kan gjøre hva?).

  Fritidsboligutvikling og natur og miljø er et omfattende tema. I dette prosjektet er det derfor gjort en avgrensning til følgende deltema: 

Oppsummert kunnskapsbehov rundt frtidsboliger og bærekraft finner du her