Dette har skjedd siden sist – oppdatering april 2023

Metode:

Historisk utvikling:

 • Vevstad, A. (1980). Ringsaker-almenningenes etter 1915. Brøttum Almenning. Nes Almenning. Ringsaker Almenning. Veldre Almenning.: Bd. II. Ringsakeralmenningene. 
 • Henderson, B., & Vikander, N. (2007). Nature first: Outdoor life the friluftsliv wayDundurn. 
 • Arnesen, T., & Ericsson, B. (2013). Policy Responses to the Evolution in Leisure Housing: From the Plain Cabin to the High Standard Second Home. The Norwegian Case. I Z. Roca (Red.), Second Home Tourism in Europe: Lifestyle Issues and Policy Responses (s. 285–308). Ashgate.
 • Sömme, A., Langdalen, E., Einevoll, O., Aase, A., Thormodsæter, A., Ovsfedal, S., Skage, O. R., & Sundt., H. A. (1965). Fjellbygd og feriefjell. J. W. Cappelen. 
 • Lagerqvist, M. (2011). Varför överlevde torpet? Geografiska Notiser4, 166–178. 
 • Hytteutvalget,  Aasmundstad, S. (1981). Hytter og fritidshusOslo : Universitetsforlaget, 1981 (NoU, 1981)

Antall, utvikling, byggeområder og plassering:

Fritidsboliger og villrein:

Fritidsboliger og regionale planprosesser:

Fritidsboliger og verneområder:

 • Brustad, H. O. K. (2011). Hyttebygging i Rondane nasjonalparks randområder: en studie av kommunenes syn på hyttebyggingens effekter og goder. (Master Thesis). Telemark University College, Bø i Telemark. Retrieved from https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438735 
 • Hagen, D. (2007). Dialogprosjektet «Felles politikk for fjellområdene» : kunnskapsplattform om naturinngrep, arealbruk og forstyrrelser innenfor reindriftens bruksområder i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen kommuner. Retrieved from: https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/225.pdf
 • Selvaag, S. K. (2017). Velkommen inn, men helst ikke overalt: En studie om kanalisering av ferdsel fra kjerneområde til ytterkant i Rondane nasjonalpark (Master Thesis). NMBU, Ås.  

Fritidsboliger og naturinngrep:

Fritidsboliger, klima og klimautslipp:

 • Aall, C. (2011). Hyttebruk og miljø: En arena for «nøysomhet» eller «overforbruk»? In H. J. Gansmo, T. Berker, & F. A. Jørgensen (Eds.), Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. (pp. 107-123). Trondheim: Tapir.
 • Aurdal, A. N. (2019). Klimapolitikk og fritidsboliger : to casestudier av hvordan klimapolitikk og fritidsboliger planlegges i forhold til hverandre. (Master Thesis). NMBU, Ås. 
 • Berge, D., & Aarbakk, H. (2007). Vågslivann og Totak. Vurdering av resipientkapasitet med planer for økt hytteutbygging. Retrieved from: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/213795
 • Bråten, T. E. R., & Olsson, E. E. (2020). Tapt karbonlagring i myr ved hytteutbygging på Turufjell. (Bachelor Thesis). Høgskolen på Vestladet, 
 • Bøckman, R. (2011). Klimatisering for en fritidsbolig med sanitærinstallasjoner med fokus på å unngå fuktproblemer, frostproblemer og utslipp av klimagasser. (Master Thesis). NTNU, Trondheim. 
 • Demiroglu, O. C., Lundmark, L., Müller, D. K., & Tokmakcioglu, K. (2019). Impacts of Climate Change on Second Home Property Values in the Swedish Mountain. Paper presented at the The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, Norway. https://studntnu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marsland_ntnu_no/EXuoZMV-MFFLjq21MDjV4UcB8ruzLdRco9g7Q9vAvwTf2g?rtime=fEy2a6p010g
 • Gunnlaugsson, B. (2011). People smart – eco smart fritidsby : bruk av swot analyse for evaluering av forretningside i tidligfase eiendomsutvikling. (Master Thesis). Norwegian University of Life Sciences, Ås. 
 • Gørbitz, J. G. (2019). Bærekraftig lokal energiforsyning til et nytt hyttekonsept. (Master Thesis). NTNU, Trondheim. 
 • Haugen, Y. P. (2008). The Norwegian cabin life in transition : implications for the consumption of energy. (Master Thesis). Universitetet i Oslo, Oslo. 
 • Kofoed, N.-U., Rasmussen, E. R., Weldingh, P., Worm, J., Adams Rasmussen, L., Reuss, M., . . . Jensen, O. M. (2010). Elbesparelser i sommerhuse her og nu. Retrieved from https://sbi.dk/Pages/Elbesparelser-i-sommerhuse-her-og-nu.aspx
 • Kongshaug, H. (2012). Hyttefeltet samlet. (Master Thesis). NTNU, Trondheim. 
 • Overvåg, K., Flognfeldt, T., & Reistad, I. (2013). Klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland (2013/12). Retrieved from: https://www.ostforsk.no/publikasjoner/klimavennlige-transportlosninger-for-hytte-og-reiselivsomrader-i-oppland/
 • Solbraa, T. (2016). Berekraftig hytteutbygging: Casestudie av hyttebygging i Stryn kommune Retrieved from: https://vestforsk.no/sites/default/files/migrate_files/vf-rapport-2-2016-berekraftig-hyttebygging.pdf
 • Steffansen, R. (2017). The Norwegian second home phenomenon : a critical perspective. (PhD Thesis). NMBU, Ås. 
 • Telneset, M. (2014). Fossilfri, frostsikker og energiautonom hytte : en mulighetsstudie. (Master Thesis). NMBU, Ås. 
 • Thorvaldsen, M. B. (2019). Bærekraftige hytter: En livsløpsvurdering av ulike hyttekonsept med fokus på biodiversitetstap. (Master Thesis). NTNU, Trondheim. 
 • Walnum, H. J. (2020). Klimavurdering av å bygge mindre hytter: en vurdering av ulike materialvalg, design og bruksfasen av hytta Retrieved from: https://vestforsk.no/sites/default/files/2020-02/Stiv%20kuling%20hytte%20klimaregnskap%20red.pdf
 • Xue, J., Næss, P., Stefansdottir, H., Steffansen, R., & Richardson, T. (2020). The hidden side of Norwegian cabin fairytale: climate implications of multi-dwelling lifestyle. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 1-26. doi:10.1080/15022250.2020.1787862 

 Fritidsboliger og deres beboere:

 • Arnesen, T., & Overvåg, K. (2009). Fritidsboligene og utlendinger. Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområder i Norge. Retrieved from: https://www.ostforsk.no/publikasjoner/fritidsboligene-og-utlendinger-om-transnasjonalt-eierskap-av-fritidsboliger-i-fjellomrader-i-norge/
 • Aune, M., & Støa, E. (2016). Second homes in Norway – Multiple Homes and Patterns in Distributes Ways of Residing. In Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives (pp. 57-76): Ashgate.
 • Ellingsen, W. (2017). Rural Second Homes: A Narrative of De-Centralisation. Sociologia Ruralis, 57(2), 229-244. doi:10.1111/soru.12130
 • Ellingsen, W. G., & Hidle, K. (2013). Performing Home in Mobility: Second Homes in Norway. Tourism Geographies, 15(2), 250-267. doi:10.1080/14616688.2011.647330
 • Ericsson, B., Overvåg, K., & Hagen, S. E. (2012). Å bo flere steder: fritidsboligeiere i Indre Skandinavia. In E. Olsson, A. Hauge, & B. Ericsson (Eds.), På gränsen : interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien (pp. 149-167). Karlstad: Karlstad University Press.
 • Farstad, E., & Dybedal, P. (2009). Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009(Vol. 1119/2010). Retrieved from https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=17795
 • Farstad, E., Rye, J. F., & Almås, R. (2009). By, bygd og fritidsboliger 2008: Kommentert frekvensrapport. Retrieved from: https://ruralis.no/en/publications/r-1009-by-bygd-og-fritidsboliger-2008-kommentert-frekvensrapport/
 • Hidle, K., & Ellingsen, W. (2011). Hyttemobilitet som kulturfenomen. In Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag (pp. 91-106): Tapir Akademisk Forlag.
 • Hidle, K., Ellingsen, W., & Cruickshank, J. (2010). Political Conceptions of Second Home Mobility. Sociologia Ruralis, 50(2), 139-155. doi:10.1111/j.1467-9523.2010.00508.x
 • Müller, D., Nordin, U., & Marjavaara, R. (2010). Fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden: Resultat av en enkät bland svenska fritidshusägare 2009. Retrieved from: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:314953/FULLTEXT01.pdf
 • Rye, J. F. (2015). Moving to the countryside? The case of second home users in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 69(3), 166-177. doi:10.1080/00291951.2015.1040832
 • Rye, J. F., & Berg, N. G. (2011). The second home phenomenon and Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 65(3), 126-136. doi:10.1080/00291951.2011.597873
 • Skjeggedal, T., Overvåg, K., Arnesen, T., & Birgitta, E. (2015). Hytteliv i endring – fra fritidsbolig til flerhushjem. In Fjellbygd eller feriefjell? (pp. 55-77): Fagbokforlaget.
 • Vacher, M. (2009). Fra sommerhus til helårsbolig. Tidsskriftet Antropologi, Hus og hjem(59/60), 93-114.  

Når bruker vi hytta?:

 Fritidsbeboere og lokalsamfunnet:

Nasjonal og regional politikk:

Lokale rettningslinger, skatt og avgift:

 • Ellingsen, O. O., & Prestegård, F. (2018). Den kommunale eiendomsskatten. – Er det forholdsmessig likhet mellom eiendomsskattetakst og omsetningsverdi på boliger og fritidsboliger, i kommuner hvor fritidsboliger utgjør en stor andel av eiendomsmarkedet? . (Master Thesis). NHH, Bergen. 
 • Ellingsen, W., & Arnesen, T. (2018). Fritidsbebyggelse – fra byggesak til stedsutvikling. Retrieved from: https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2018/09/201803_Fritidsbebyggelse-fra_byggesak_til_stedsutvikling.dotx.pdf
 • Ellingsen, W., & Arnesen, T. (2018). Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebyggelse – Ringebu og Lesja kommune: delrapport høst 2018. Retrieved from: https://www.ostforsk.no/publikasjoner/lokal-og-regional-forvaltning-av-fritidsboligbebyggelse-ringebu-og-lesja-kommune/
 • Ellingsen, W., Hodne, T., & Sørheim, S. (2010). Utredning av pleie- og omsorgstjenester for hyttebeboere. Retrieved from: https://www.ks.no/contentassets/c494dd3e8a74485ab98f007ae9818dee/rapport.pdf
 • Ericsson, B., Skjeggedal, T., Arnesen, T., & Overvåg, K. (2011). Second Homes i Norge. Bidrag til en nordisk utredning. Retrieved from: https://www.ostforsk.no/publikasjoner/second-homes-i-norge-bidrag-til-en-nordisk-utredning/
 • Fladstad, E. D., & Hovland, O. (2018). Eiendomsskatt og kommunale avgifter i norske hyttekommuner: fører kommuner med en stor relativ andel hytter en annen politikk vedrørende eiendomsskatt og kommunale avgifter enn andre kommuner? (Master Thesis). NHH, Bergen. 
 • Nilsen, B. T. (2019a). Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebyggelse – Raarvihke-Røyrvik kommune. Retrieved from: https://tfou.no/publikasjoner/lokal-og-regional-forvaltning-av-fritidsboligbebyggelse-raarvihke-royrvik-kommune/
 • Nilsen, B. T. (2019b). Lokal verdiskaping og næringsutvikling i Røyrvik kommune. (2019:8). Retrieved from: https://tfou.no/publikasjoner/lokal-verdiskaping-og-naeringsutvikling-i-royrvik-kommune
 • Noer, H. (2007). Eiendomsskatt : Nasjonal lovgivning og praktisering av loven i Oslo og Fredrikstad. (Master Thesis). UiO, Oslo. 
 • Nysterud, L. I. (2010). Kommunal eiendomsskatt i Kragerø kommune – Er det proporsjonalitet mellom skattetakster og omsetningsverdier i forholdet boliger – fritidsboliger? . (Master thesis). Handelshøjskolen i København København. 
 • Overvåg, K., & Teigen, H. (2017). Fritidsboliger og lokal verdiskaping Tiltak og strategier. Retrieved from: https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/08/201702_Fritidsboliger_og_lokal_verdiskaping.pdf
 • Syssner, J. (2018). Mindre Många: Om anpassning och utveckling i krympande kommuner. Årsta: Document Press.
 • Velvin, J., & Kvikstad, T. M. (2013). Fritidsboligforskning: rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn. Retrieved from: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/142048 

Planlegging:

 • Arnesen, T. (2015). Utmarksnæringer – begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda. Retrieved from: https://www.ostforsk.no/publikasjoner/utmarksnaeringer-begrep-og-bruk-i-lnfr-omrader-pa-hardangervidda/
 • Arnesen, T., Kvamme, S., & Skjeggedal, T. (2018). Fritidsboliger og friluftsliv i fjellområdene. Retrieved from: https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2675758
 • Ausdal, C. R. (2016). Hvordan håndtere hytteturisters midlertidige tilstedeværelse? – En studie av kommunene Mandal og Bykle. (Master Thesis). The University of Bergen, Bergen. 
 • Back, A. (2020). Footprints of an invisible population: second-home tourism and its heterogeneous impacts on municipal planning and housing markets in Sweden. (Doctoral Thesis). Umeå universitet, Umeå. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-174759 
 • Berg, B. (2017). Organisering af sommerhuslandet. Grundejerforeningernes funktion og betydning set fra Ertebølle i Vesthimmerland. In L. V. Knudsen (Ed.), Væk Fra Hverdagen: Sommerhuse ved Limfjorden (pp. 223-259). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Ellingsen, W., & Arnesen, T. (2018). Fritidsbebyggelse – fra byggesak til stedsutvikling. Retrieved from: https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2018/09/201803_Fritidsbebyggelse-fra_byggesak_til_stedsutvikling.dotx.pdf
 • Ellingsen, W., Hanssen, G. S., & Saglie, I. L. (2010). Nye utfordringer i rurale kommuner. Fritidsboliger og lokaldemokrati Kart og Plan, 70(4), 277-290. 
 • Falleth, E., & Winge, K. N. (2014). Forenkling av utmarksforvaltningen. Retrieved from: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/278507
 • Farstad, M. (2015). Hytteeierne og bygda: interesser, moral og vern om lokale ressurser. (Doctoral Thesis). NTNU, Trondheim. 
 • Fedreheim, G. E., & Sandberg, A. (2008). Friluftsloven og allemannsretten i et samfunn i utvikling. Utmark, 2008(1). 
 • Friedmann, J. (1987). Planning in the public domain : from knowledge to action. Princeton, N.J: Princeton University Press.
 • Haugset, A. S. (2011). Hytteeieres strategier i møte med lover og regler i utmark. Utmark, 2011(1 & 2). 
 • Heidenreich, B. A. (2018). Kommunenes bruk av naturmangfoldloven § 8 i planprosesser i fjellområdene. Kunnskapsgrunnlag ved vedtak av planer om nye fritidsboliger. (Master Thesis). NMBU, Ås. 
 • Johannessen, F. (2015). Hensyn til naturmangfold og friluftsliv i kommunal planlegging av snøscooterløyper. (Master Master Thesis). NMBU, Ås. 
 • Knudsen, L. V. (2017). Væk fra hverdagen: Sommerhuse ved Limfjorden. Aalborg Aalborg Universitetsforlag.
 • Nessen, A.-H. (2010). Narrativ og forholdet til sted – en studie av lokale stedsnarrativ og hytteturismens endringer i lokalbefolkningens forhold til Rjukan og bygdene rundt. (Master Thesis). The University of Bergen, Bergen. 
 • Nystuen, C. (2014). Hytteeieres rolle i bruksordningssak for jordskifteretten. (Master Thesis). NMBU, Ås. 
 • Saleh, K. O. (2018). Kvalitet i konsekvernsutredning: En casestudie av reguleringsplanen for Sudndalslia i Hol kommune. (Master Thesis). NMBU, Ås. 
 • Stokke, K. B., Havnen, E., Dahl, E., & Rinde, E. (2009). «Bit-for-bit» utbygging i kystsonen.  Konsekvenser for natur og næring. Retrieved from: https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/5647
 • Syversen, R. R. (2016). Utvikling i randsonen av norske verneområder- kunnskap og perspektiver på landskapets særpreg og tålegrenser som ressurs i planlegging. (Master thesis). NMBU, Ås. 
 • Trommestad, A.-I. (2015). Fortetting i hytteområder – privatrettslige utfordringer og virkemidler i gjennomføringsfasen. (Master Thesis). NMBU, Ås. 
 • Vistad, O. I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N., & Albertsen, M. O. (2020). Løyper for rekreasjonskjøring med snøskoter. Vurdering av effekter. Retrieved from: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/desember-2020/loyper-for-rekreasjonskjoring-med-snoskuter/
 • Wold, L. C., Vistad, O. I., & Skår, M. (2012). Forholdet mellom allmennhetens tilgang og  privatlivets fred i bebygde strandområder: Dokumentasjonsrapport med hovedfunn fra spørreundersøkelser til fire brukergrupper i Saltnes, Råde kommune. Retrieved from: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2642823

Kommunaløkonomiske effekter 

 Lokaløkonomiske effekter

Steds- og næringsutvikling

 SIST OPPDATERT 01.06.21