I denne rapporten evalueres arbeidet med de regionale planene for fjellområder med villrein. Dette er et initiativ som omfatter de viktigste villreinområdene i Sør-Norge. I evalueringen er det hovedvekt på prosessen, men det er også en evaluering av de regionale planene for Hardangervidda, Ottadalen og Forollhogna i forhold til villreinens arealbehov og mulige virkninger på samfunnsmessige forhold. Hovedkonklusjoner er at planene i stor grad ivaretar villreinens arealbehov, hvilket er et sentralt mål med dette nasjonale arbeidet. En annen viktig hensikt med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av fjellbygdene samtidig med at villreinens leveområder ivaretas. Planene er ennå ikke implementert så det er for tidlig å si noe om hva som faktisk vil skje. Når det gjelder planenes mulige virkninger på samfunnsmessige forhold så er hovedtrekket at det er lagt for lite vekt på utviklingsdelen av planene. Dette er en utfordring for fjellbygder som opplever en svakere utvikling i befolkning og sysselsetting enn landet som helhet og som gjennomgående er avhengig av utnyttelse av naturressursene.

Bestill rapport

Regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene. Evaluering av prosess og planer | (rapportnr. 201402)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 267,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X