Stortinget vedtok i 1999 at tidligere Hjerkinn skytefelt skulle tilbakeføres til naturen, og inkluderes i de eksisterende verneområdene på Dovrefjell. Det er utarbeidet to alternativer til vern. I denne rapporten er disse to alternativene vurdert i forhold til konsekvenser for landbruket. Sammenligningsgrunnlaget er 0-alternativet (forventet utvikling gitt at området ikke vernes, men der det store naturrestaureringsprosjektet er gjennomført i tråd med vedtatt prosjektplan). Området brukes i første rekke som beite for sau, men har tidligere også vært brukt av storfe. Rapporten dokumenterer landbruksinteressene knyttet til området, med særlig vekt på dets betydning for sauedriften. Alternativ 2 er det mest fordelaktige for landbruket, særlig fordi en da bevarer Vålåsjøhøvegen, samt vegene til Snøheim og Veslli. Dette gir bedre tilgang i forbindelse med ettersyn og sanking. Rapporten har en vurdering av forutsetninger og muligheter for videreføring av aktuelle veger mht forurensningsfare, sprengningsfare og utgifter til vedlikehold. Rapporten gir en kort vurdering av forskjeller mellom dagens situasjon og «0»-alternativet.

Bestill rapport

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Konsekvensutredning av landbruksinteresser | (rapportnr. 201513)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X