Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner

Rapporten beskriver forsøket med lærlingeordning (2+2) innen landbruk og gartnernæringe-ne som ble igangsatt i 2015 og avsluttet høsten 2020. Ved oppstart ble det satt mål for forsø-ket knyttet til økt kvalitet, bedre gjennomføring og rekruttering. Fylkene Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold har deltatt i forsøket som inkluderte 6 videregående skoler og 6 opp-læringskontor. Til sammen… Les mer »

Foreløpige erfaringer fra forsøk med lærlingeordning (2+2) i gartnernæring og landbruk

Fra og med skoleåret 2014/15 ble det igangsatt et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner som innebærer to år i skole og to år i godkjent lærebedrift. Kandidater vil etter endt opplæringsløp motta fagbrev og vitnemål på lik linje med andre lærefag. Forsøket avsluttes 2020. Østlandsforskning har sammen med Trøndelag Forskning og utvikling fått… Les mer »

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Konsekvensutredning av landbruksinteresser

Stortinget vedtok i 1999 at tidligere Hjerkinn skytefelt skulle tilbakeføres til naturen, og inkluderes i de eksisterende verneområdene på Dovrefjell. Det er utarbeidet to alternativer til vern. I denne rapporten er disse to alternativene vurdert i forhold til konsekvenser for landbruket. Sammenligningsgrunnlaget er 0-alternativet (forventet utvikling gitt at området ikke vernes, men der det store… Les mer »

Evaluering av Landbrukshelsen

Ved jordbruksoppgjøret i 1998 (jf St prp nr 67 (1997-98)) ble det bestemt at Landbrukshelsen skal evalueres i 1999 og resultatet legges fram til jordbruksforhandlingene i år 2000. Landbrukshelsen skal dels organisere et effektivt og godt helse- og arbeidsmiljø i landbruket og gi et forebyggende tilbud til gårdbrukere og ansatte i landbruket, dels 2 bidra… Les mer »

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Det er gjennomført en vurdering av ringvirkninger av landbruk og landbruksbasert virksomhet i Rogaland. Analysen bygger bl.a. på data fra NILFs beregning av verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer i Rogaland. 6 529 sysselsatte i primærleddet i landbruket i Rogaland gir grunnlag for til sammen 14 582 sysselsatte i Rogaland (inkl. sysselsatte i landbruket) noe… Les mer »

Med informasjonsteknologi til landbruket på Jevnaker

Rapporten fremstiller arbeidet med å få i gang forsøk med ny informasjonsteknologi for landbruket i tilknytning til Televerkets Jevnakerprosjekt. Den tar opp problemer knyttet til vurdering av nye medier i landbruksrådgivningen og viser modeller for organisering og samordning som kan bidra til at landbruket kan nyttiggjøre seg den nye informasjonsteknologien