Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Konsekvensutredning av landbruksinteresser

Stortinget vedtok i 1999 at tidligere Hjerkinn skytefelt skulle tilbakeføres til naturen, og inkluderes i de eksisterende verneområdene på Dovrefjell. Det er utarbeidet to alternativer til vern. I denne rapporten er disse to alternativene vurdert i forhold til konsekvenser for landbruket. Sammenligningsgrunnlaget er 0-alternativet (forventet utvikling gitt at området ikke vernes, men der det store… Les mer »

Regionfelt Østlandet Temautredning Samfunn – Sammendragsrapport

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsbygg Rena (tidl. Forsvarets bygningstjeneste), som en av flere temautredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Foreliggende rapport utgjør en sammenfatning av temautredning Samfunn. Temautredningen består av tre delutredninger som er utgitt som egne rapporter: Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser… Les mer »

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål – utredning friluftsliv.

Rapporten en utarbeidet som en del av Plan- og utredningsprogrammet for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Rapporten belyser dagens bruk av skytefeltet blant to av de viktigste brukergruppene; Brukere av veien gjennom skytefeltet sommerstid og villreinjegere i området. Rapporten diskuterer også effekter av ulike forvaltningstiltak, bl.a. ulike alternativer for veien gjennom skytefeltet.