Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Konsekvensutredning av landbruksinteresser

Stortinget vedtok i 1999 at tidligere Hjerkinn skytefelt skulle tilbakeføres til naturen, og inkluderes i de eksisterende verneområdene på Dovrefjell. Det er utarbeidet to alternativer til vern. I denne rapporten er disse to alternativene vurdert i forhold til konsekvenser for landbruket. Sammenligningsgrunnlaget er 0-alternativet (forventet utvikling gitt at området ikke vernes, men der det store… Les mer »

Regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene. Evaluering av prosess og planer

I denne rapporten evalueres arbeidet med de regionale planene for fjellområder med villrein. Dette er et initiativ som omfatter de viktigste villreinområdene i Sør-Norge. I evalueringen er det hovedvekt på prosessen, men det er også en evaluering av de regionale planene for Hardangervidda, Ottadalen og Forollhogna i forhold til villreinens arealbehov og mulige virkninger på… Les mer »