Birgitta Ericsson

Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Østlandsforskning i Lillehammer med lang og variert praksis fra forskning og undervisning. Hun er samfunnsplanlegger med førsteamanuensis-kompetanse i samfunnsfag (reiselivsfag/internasjonal markedsføring og turisme) siden 1990, og har vært ansatt ved Høgskolene i Lillehammer, i Telemark og i Sogn og Fjordane, der hun blant annet bidro til oppbyggingen av reiselivsstudiet. Ericsson har arbeidet med regionaløkonomiske og andre samfunnsfaglige problemstillinger, med fokus på samfunnsmessige konsekvenser av næringsvirksomhet. Sentralt fagområde er regionaløkonomi, hun er kvantitativt orientert metodisk, men har også brukt kvalitative metoder. Hun har arbeidet mye med ulike temaer knyttet til fritidsboliger, og var initiativtaker til og prosjektleder i forbindelse med Østlandsforsknings kompetanseoppbygging omkring bruk av registerstatistikk i fritidsboligforskningen. Hun har fulgt utviklingen over tid og har god oversikt over utviklingstrekk og status på det området. Ericssons forskning er primært knyttet til regionaløkonomiske og andre samfunnsfaglige problemstillinger rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer, opplevelser og grensehandel i tillegg til reiselivsutvikling generelt.

Publikasjoner

Birgitta Ericsson har 22 publikasjoner på ostforsk.no.

Fritidshusene og deres brukere

Høsten 2017 ble det gjennomført en undersøkelse om fritidsboliger og fritidsboligbruk i Sjusjøområdet helt nord i Ringsaker kommune. Resultatene er basert på svar fra 1456 fritidsboligeiere og -brukere. Rapporten tar opp temaer som omhandler bruk...

Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS

Oppland fylkeskommune og Rudi Kultur AS på Rudi Gard inngikk i 2007 en samarbeidsavtale over tre år for å prøve ut tiltak og systematisere erfaringer til bruk for virkemiddelapparatet og næringsutøvere i kultur- og opplevelses-næring....

Ringvirkninger av fritidsbebyggelse

Rapporten gjennomgår kunnskapsstatus for ringvirkninger av fritidsbebyggelse i finsk og skandinavisk kontekst. Det trekkes også opp status når det gjelder standard og ferdsel ut fra fritidsboliger, samt oppsummerer politiske og sosiale virkninger. Konklusjonen er at...

Lysgårdsbakkene hoppanlegg

Grunnlaget for denne rapporten er et oppdrag for Lillehammer Olym-piapark. Målsettingen med prosjektet har vært å drøfte kommersiell utvikling og produktutvikling i hoppanlegget. Det er et mål for Olympia-parken å utvikle nye, og forbedre eksisterende...

Oscarsborg festning. En situasjonsanalyse.

I rapporten beskrives Oscarsborg festnings korte historie som åpent tilgjengelig for allmenn ferdsel. Det første året uten adgangsrestriksjoner var i 2003, og fra 2004 fantes det også tilrettelagte tilbud for besøkende. Organisasjonshistorien har vært turbulent,...

Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse

I forbindelse med prosjektet ”Hest i turistnæring: Marked og innovasjon” er det gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse til hestebedrifter med produkter rettet spesielt mot turistmarkedet. Det ble sendt ut skjema til 76 bedrifter, som også utgjorde...

Fylkestusenårsstedet i Østfold. Fredriksten festning

Fredriksten festning i Halden ble i desember 1999 utpekt til Østfolds tusenårs­sted. Initiativet til tusenårsstedene kom fra Kulturdeparte­mentet i forbindelse med tusenårsskiftet 1999/2000. Tusenårsstedene var i tillegg tiltenkt en fram­tredende rolle ved marke­ringen av 100-årsdagen...

Nordmenns grensehandel i 2003

Rapporten inneholder en oppdatering av størrelsen av nordmenns grensehandel, samt grove anslag for nordmenns tax-free-handel i forbindelse med ferie- og forretningsreiser til utlandet, gjeldende for året 2003. Den store veksten som har vært registret i...

Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene?

Rapporten belyser reiselivsnæringens muligheter og begrensninger som sysselsettingsskapende faktor i distriktene, gjennom først å se på hvordan rekrutteringen til arbeidsplasser innenfor overnattingssektoren påvirkes eller avhenger av støttelse og struktur ved lokale arbeidsmarkeder. Dessuten undersøkes om...

Service- og detaljhandelsanalyse for Otta

Rapporten omfatter: a) en oversikt over industriens og varehandelens kjøp av tjenester. b) en detaljhandelsanalyse. Formålet med rapporten er å fremskaffe bakgrunnsmateriale til arbeidet med å videreutvikle Otta til et regionalt handelssenter. Hovedvekten er lagt...

Hol-prosjektet – Hytteundersøkelsen

En undersøkelse om bruk av de private fritidshusene og forbruk blant hytteeierne. Hol kommune 1983/1984. Undersøkelsen har et spørreskjema som er utarbeidet for formålet og har satt standarden for liknede brukerundersøkelse i forskning på fritidsboliger....