I et nytt forskningsprosjekt skal Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet forske på LHBTIQ+-personer med fluktbakgrunn. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad bosatte LHBTIQ+-personer opplever diskriminering og negativ sosial kontroll i forbindelse med integreringsprosessen i Norge.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ønsker seg ny og oppdatert kunnskap som kan bidra til å sikre trygg og god integrering.

-Vi vil særlig se på levevilkårene til LHBTIQ+-personer som deltar eller har deltatt i introduksjonsprogram og LHBTIQ+-personer som har blitt bosatt på steder med og uten LHBTIQ+-nettverk, forteller prosjektleder Deniz Akin.  I dette prosjektet vil forskerne benytte litteratur- og dokumentstudier, individuelle intervjuer og gruppeintervjuer.

Gjennom å bygge videre på eksisterende kunnskap på feltet, vil forskerne identifisere både utfordringer og muligheter for trygg og god integrering av et mangfoldig utvalg av LHBTIQ+-flyktninger i Norge. -Vi vil også se nærmere på hvordan Covid-19 nedstenging ble opplevd av både flyktninger og ulike aktører som er ansvarlige for integreringsarbeidet.

prosjektgruppe LHBTIQ+-flyktninger består av 4 personer

Prosjektgruppen i prosjektet om LHBTIQ+-flykninger består av: Deniz Akin, Mona Stokke, Jim Broch Skarli og Lisa Knatterud Wold

Samfunnsutvikling

Instituttleder i Østlandsforskning, Tonje Lauritzen mener det nye forskningsprosjektet er et godt eksempel på hvordan Høgskolen jobber opp mot strategiens mål om å være en nasjonal bidragsyter: -Dette er et viktig prosjekt der vi jobber tett sammen med nasjonale myndigheter på et område som er relevant for samfunnsutviklingen.

Trygg og god integrering

Forskningen er forankret i Regjeringens handlingsplan «Trygghet, mangfold og åpenhet: Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024». Under tiltak nr. 30 sies det at Regjeringen vil ta hensyn til særlige utfordringer for LHBTIQ+-flyktninger ved bosetting.

Prosjektet har en ramme på 1 million kroner og skal ferdigstilles i oktober 2022.

Tidligere har Østlandsforskning blant annet gjort en kartlegging som viser at mange LHBTI-personer på Sørlandet sliter med dårlig psykisk helse.