Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning – en kartlegging

Denne studien har som formål å skaffe til veie kunnskap om likestilling, mangfold og inkludering bredt i norsk maritim næring med et særlig fokus på kjønnslikestilling. Rapporten skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens maritime likestillingsstrategi, og er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til april 2022…. Les mer »

«Så da laga vi oss rett og slett en turnus»- Arbeidsdeling i hjemmet under koronapandemien

Intervjustudien er gjort på oppdrag fra Likestillingssenteret. Likestillingssenteret gjennomførte i første del av koronapandemien to kvantitativ undersøkelser om arbeidsdelingen i hjemmet. Disse ønsket de å utdype med en kvalitativ studie, som gir et unikt innblikk i barnefamiliers hverdag under en spesiell og krevende periode i vår tid. Denne studien er basert på 15 informanter, derav… Les mer »

Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet

I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har i samarbeid med Oppland idrettskrets, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap – Nettverk og Nyskaping (SPINN), Norsk Tipping… Les mer »

Skeives levekår i Agder. En kvantitativ og kvalitativ kartlegging

Kartleggingen viser at psykiske helseplager ser ut til å ramme en av tre lesbiske, homofile og bifile menn i Agder. Blant transpersoner rapporterer godt over halvparten om det samme. Også bifile kvinner har høyere andel psykisk uhelse enn lhb-gruppen forøvrig. Dette tyder på at det er snakk om spesifikke levekårsutfordringer. Det er kun et mindretall… Les mer »

Idealer og virkeligheter. Mangfold i Forsvaret. Sluttrapport fra prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014

Rapporten presenterer funn fra tre delprosjekter innenfor studien «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret». De tre delprosjektene har tatt for seg «Sosialisering ved krigsskolene», «Veien til høyere militære stillinger» og «Yngre kvinnelige offiseres karriereveier». Datainnsamlingen er gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2014. Funnene oppsummeres og diskuteres i denne rapporten, i lys av… Les mer »

Jenter med utradisjonell utdanning. Hvordan gikk det dem? En undersøkelse basert på data fra Hedmark

Jenter som startet opp med utradisjonell utdanning på grunnkursnivå ved videregående skoler i Hedmark høsten 1982 er kontaktet fem år senere og stilt spørsmål om hva de har gjort og opplevd i mellomtiden og hvilke refleksjoner de har gjort seg under veis. Vesentlig færre jenter enn gutter har havnet i yrker eller videreutdanning som bygger… Les mer »