traktor med tilhenger med gress og to barn på lasset

Bor du ‘på landet’? Hvem gjør hva hjemme hos deg og hvordan opplever du likestilling i hverdagen? Hvordan påvirker dette balansen mellom jobb og fritid?
I forbindelse med et nytt internasjonalt forskningsprosjekt om likestilling i distriktsområder ønsker forskere å finne svar på nettopp disse spørsmålene. Prosjektet er et samarbeid mellom en forskningsinstitusjon i Slovenia og Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet?

-Målet er å forbedre kvinners og menns stilling på landsbygda og dermed en bærekraftig utvikling av distriktsområder, forteller prosjektleder Deniz Akin. Forskerne i Slovenia har hentet inn data om situasjonen i det mellom-europeiske landet. -I Norge bruker vi samme spørreskjema for å kartlegge likestillingssituasjonen her.

Håpet er at de norske svarene kan bidra til å utvikle gode eksempler som kan brukes til å styrke likestillingsarbeid i Slovenia.

To kvinnelige forskere poserer foran grønn-gule busker med blå himmel bak

Forskere Lisa Knatterud Wold og Deniz Akin står bak spørreundersøkelsen om likestilling i distriktsområder.

Spørreskjema om likestilling i distriktet finner du her (lenke til nettskjema er stengt per 30.09.22)

Mål med prosjektet

Samarbeidsprosjektet har definert flere mål:
• Forbedre kunnskapen folk i distriktsområder har om kjønnsstereotyper, tradisjonelle kjønnsroller og likestilling
• Økt bevissthet hos lokale og nasjonale beslutningstakere om balansen mellom jobb og fritid i distriktsområder
• Mer forståelse blant menn på landsbygda om betydningen av at de aktivt involverer seg i likestillingsspørsmål, utfordringer rundt tradisjonelle kjønnsroller og utfordringer med balansen mellom arbeid og privatliv
• Større anerkjennelse i blant allmennheten om rollen og posisjonen til kvinner og menn i distriktsområder.

Sammen for et inkluderende Europa – om EEA and Norway Grants

Gjennom EØS-midler bidrar Norge til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa. Målene for EEA and Norway Grants er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. For perioden 2014-2021 bidrar Norge med om lag 1,25 milliarder euro. De fem områdene innsatsen skal rettes mot i denne perioden, både supplerer og utfyller EUs egne utjevningsfond:

– innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft;
– sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse;
– miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi;
– kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter;
– justis- og innenrikssaker.

For mer informasjon om undersøkelsen, ta gjerne kontakt med forskerne Deniz Akin (deniz.akin@inn.no) eller Lisa Knatterud Wold (lisa.wold@inn.no)