Østlandsforskning skal fortsette å levere regional kunnskap, også som en del av Høgskolen i Innlandet 

Om noen dager kommer flyttebilen til Storgata 56, lokalene som har huset Østlandsforsknings Lillehammer-kontor siden brannen på Storhove i 2007.  Fredag 7. desember tropper Østlandsforsknings ansatte på Lillehammer opp på sine nye kontorer i 2.etasje av Høgskolens Nyhove nord i byen. 

Flyttingen er del av prosessen i virksomhetsoverdragelsen til Høgskolen i Innlandet, der Østlandsforskning fra 1.januar blir et institutt under Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  

Se her hva Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen tenker om virksomhetsoverdragelsen (videoen er publisert tidligere som del av Østlandsforsknings julekalender):

Instituttsektor

På oppdrag fra Forskningsrådet evaluerte et skandinavisk ekspertutvalg for to år siden de 22 norske samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene. En hovedkonklusjon var at instituttene har en stor nasjonal verdi, og kommer med viktige bidrag til politisk og sosial utvikling innenfor mange tema. Østlandsforskning skåret i evalueringen bra på publiseringspoeng, men hadde noe å hente på størrelse og internasjonalisering. Tilbakemeldingen Østlandsforskning fikk, var at instituttet burde søke tettere samarbeid med lokale UH-institusjoner. 

Les hele evalueringen her (PDF) 

-Det ingen hemmelighet at det er en utfordring for institutter med få ansatte, å konkurrere på et stadig tøffere marked, der for eksempel akkvisisjoner er ekstremt ressurskrevende, sier konstituert direktør Tonje Lauritzen. 

Som del av Høgskolen er det en forventning om at økt potensiale for samarbeid med fagmiljøene i Handelshøgskolen Innlandet, styrker både Østlandsforskning og Høgskolens evne til å hente inn eksternfinansierte prosjekter.  

Forventinger

Dette er bakgrunnen for at det i fjor ble satt i gang en prosess som ledet til endelig beslutning om virksomhetsoverdragelse av Østlandsforskning til Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2019. 

Høgskolen i Innlandet ser overdragelsen i sammenheng med deres strategi, målsetting om universitetsakkreditering og ønsket betydning som regional kraft. 

Historie

Historisk sett har Østlandsforskning alltid hatt et tett samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark, som siden 2016 er samlet under navnet Høgskolen i Innlandet. Samarbeidet har primært vært knyttet til kompetanse- og kapasitetsutveksling på ulike prosjekter, men Østlandsforskning har også vært en betydningsfull rekrutteringsarena for Høgskolen. En opptelling viser at rundt 50 tidligere ansatte i løpet av de 34 år Østlandsforskning har eksistert, er eller har vært ansatt i Høgskolen, deriblant som professorer, instituttledere, og dekaner.  

Les jubileumsrapporten som ble skrevet i forbindelse med Østlandsforsknings 25-årsjubileum her: Historien om ØF (PDF)

Regional kunnskapsleverandør

Selv om organisasjonsform og adresse blir ny, er det i første omgang ‘business as usual’ for både Østlandsforskning og oppdragsgivere. Primær aktivitet for Østlandsforskning vil fortsatt være å skaffe og jobbe på bidrags- og oppdragsprosjekter, og overdragelsen medfører ingen praktiske konsekvenser for løpende prosjekter og forpliktelser.  

I tillegg skal vi fortsette å være en regional aktør som jobber tett på regionale forhold og kommer med innspill til regional utvikling, som i lyset av region reformen og større skala er viktigere enn noen gang. Dette gjelder også for Innlandet sin del. 

Østlandsforskning har de siste årene samarbeidet med de andre regionale forskningsinstituttene i en gruppe som kaller seg FOKUS. Nylig publiserte direktørene til Fokus-instituttene en kronikk i landets lokalaviser nettopp for å understreke instituttenes fortrinn i disse tider av regionreform. Nettopp regional forankring og regional kunnskap er viktig for å kunne drive samfunnsutvikling.  

Les kronikken her  

 Følg med på vår julekalender på Facebook for å se videohilser og flere glimt fra flytteprosessen.