Per Olav Lund

Per Olav Lund er siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, og en master i offentlig ledelse fra Høyskolen i Hedmark. Han begynte i Østlandsforskning i oktober 2014. Han har lang erfaring fra kommune og sykehussektoren, bl.a. som rådmann i Våler kommune i 6 år og økonomisjef i Løten kommune (3 år). Han var økonomidirektør ved Ullevål universitetssykehus fra 2001 – 2005, og sentral i arbeidet med statlig overtakelse og etableringen av nye administrative styrings- og informasjonssystemer. Fra 1995-2001 arbeidet han med økonomi i Bydel Bjerke (Oslo kommune) og avsluttet som økonomisjef.  Lund har lang erfaring i praktisk i tilrettelegging og anvendelse av styringsinformasjon, og kjenner kommunesektoren ansvarsområder godt.  

Publikasjoner

Per Olav Lund har 9 publikasjoner på ostforsk.no.

Kommunereform. Kommuner i Nord-Østerdal. Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os

Rapporten belyser kommunereform for kommunene i Nord-Østerdal med bakgrunn i ekspertutvalgets kriterier. Beslutningsgrunnlaget bygger på tilgjengelig statistikk, kommunens egenvurderinger, en spørreundersøkelse og intervjuer med nøkkelpersoner. I tillegg til konsekvensene ved dagens struktur, belyses økt interkommunalt...

Skolestruktur i Hamar kommune

Østlandsforskning har på oppdrag fra Hamar kommune utredet dagens skolestruktur med fokus på befolkningsutvikling, elevtallsutvikling, økonomiske rammebetingelser, skolenes økonomi og skolens samfunnsmessige plass i lokalsamfunnene. Rapporten skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for kommunens rullering av strategiplanen...

Sosialhjelp i Hamarregionen

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om sosialhjelpsområdet i Hamarregionen i Hedmark. Arbeidet med rapporten utgjør fase 1 av «Prosjekt økte sosialhjelpsutgifter», og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Hensikten med prosjektet er...