Per Olav Lund

Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Han inngår i teamet som arbeider med Norges Banks regionale nettverk. Her intervjues i underkant av private og offentlige organisasjoner årlig, og kunnskapsgrunnlaget brukes av Norges Bank til bla. pengepolitiske beslutninger. I en analyse av 8 festivaler i Oppland kartlegges og estimeres de økonomiske ringvirkningene disse festivalene skaper for regionen, og hvordan regionen kan utvikle festivaler fremover med sikte på økt verdiskaping. Som prosjektleder for EU Nettverk Innlandet koordinerer Per Olav regionens satsing på økt regional deltakelse forskningsprosjekter finansiert av EUs forskningsprogram Horizion 2020. Utover dette er Per Olav arbeidsfelt analyser av kommunesektorens økonomi og tjenesteyting, samt at han underviser i økonomi og kvalitetsutvikling/ kvalitetsledelse i Helselederutdanningen Han hat lang erfaring fra kommune og sykehussektoren, bl.a. som rådmann og økonomisjef i kommunesektoren og økonomidirektør i sykehussektoren. Av utdanning er Per Olav siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, samt har en master i offentlig ledelse fra Høgskolen i Hedmark.

Publikasjoner

Per Olav Lund har 9 publikasjoner på ostforsk.no.

Kommunereform. Kommuner i Nord-Østerdal. Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os

Rapporten belyser kommunereform for kommunene i Nord-Østerdal med bakgrunn i ekspertutvalgets kriterier. Beslutningsgrunnlaget bygger på tilgjengelig statistikk, kommunens egenvurderinger, en spørreundersøkelse og intervjuer med nøkkelpersoner. I tillegg til konsekvensene ved dagens struktur, belyses økt interkommunalt...

Skolestruktur i Hamar kommune

Østlandsforskning har på oppdrag fra Hamar kommune utredet dagens skolestruktur med fokus på befolkningsutvikling, elevtallsutvikling, økonomiske rammebetingelser, skolenes økonomi og skolens samfunnsmessige plass i lokalsamfunnene. Rapporten skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for kommunens rullering av strategiplanen...

Sosialhjelp i Hamarregionen

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om sosialhjelpsområdet i Hamarregionen i Hedmark. Arbeidet med rapporten utgjør fase 1 av «Prosjekt økte sosialhjelpsutgifter», og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Hensikten med prosjektet er...