Per Kristian Alnes

Per Kristian Alnes arbeider i hovedsak med regional næringsutvikling og økonomi. Han er prosjektleder i Norges Banks regionale nettverk - Innlandet. Per 1.1.2020 er han stipendiat i prosjektet IPAASKI, Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry ved Handelshøgskolen Innlandet. Alnes er utdannet sosialøkonom fra UIO 1994. Han arbeidet i Vegdirektoratet fra 1994-1996 med trafikk- og økonomianalyser. I perioden 1996-2000 arbeidet han i Statistisk sentralbyrå (SSB), seksjon for samferdsel og reiseliv. I 1997 utviklet han lastebilkostnadsindekser. Øvrige arbeidsfelt i SSB var samferdselsdata for nasjonalregnskaps-/næringsstatistikk og etablering av et nytt system for årlige økonomiske statistikker (strukturstatistikk) med bakgrunn i en egen EU-forordning. I perioden 2000-2007 var han ansatt ved samferdselsavdelingen i Oppland fylkeskommune med oppgaver som kjøp av transporttjenester, inntekts- og kostnadsberegninger og brukerundersøkelser. Han har vært ansatt som forsker i ØF siden 2007.

Publikasjoner

Per Kristian Alnes har 12 publikasjoner på ostforsk.no.

Fjellindeksen 2018

Fjellindeksen er et FoU-prosjekt der Fjellnettverket samarbeider med forskningsmiljøene. Den foreliggende Fjellindeksen er første utgave. Formålet med en fjellindeks er å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig....

Lom som typisk turiststed

Dette notatet kartlegger besøkstall og varehandelsomsetning i kommunen gjennom året. Formålet er å få belyst sesongvariasjonene, som kan indikere hvor stor grad av varehandelsomsetningen som går til besøkende i vår- og høstmånedene.

Skole- og barnehagestruktur i Lillehammer kommune

Østlandsforskning har på oppdrag fra Lillehammer kommune skrevet dette notatet som et grunnlagsnotat for deres arbeid med strategier og strukturer når det gjelder barnehage og skole. Bestillingen har vært å fokusere på samfunnsmessige forhold, herunder...

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Dette notatet gir en gjennomgang og drøfting av sysselsetting, utdanning og mobilitet innen bygg- og anleggsnæringen. Geografisk er hovedfokuset rettet mot Dalarna og Hedmark, men utviklingstrekk for fylkene Oppland, Akershus og Oslo på norsk side...