Dette er Østlandsforskning i 2020

Østlandsforskning er et eksternt finansiert institutt organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet.

Instituttleder er Tonje Lauritzen, hun er sosiolog fra NTNU og i forskningen hennes inngår evalueringer og følgeevalueringer i offentlig sektor og prosjekter med perspektiver som kjønn, likestilling, barn og ungdom og mangfold i organisasjoner.

I 2020 er vi 19 forskere i Østlandsforskning. I tillegg jobber Katrin Austnes med prosjektøkonomi og Windy Kester Moe med kommunikasjon.

Våre forskere

 • Per Kristian Alnes arbeider i hovedsak med regional næringsutvikling og økonomi. For tiden er han stipendiat i prosjektet IPAASKI, Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry ved Handelshøgskolen Innlandet.
 • Tor Arnesen er filosof og sivilingeniør og hans forskning inkluderer studier av utvikling i og forvaltning av utmarksressurser, særlig med vekt på rekreasjon og fritidsboliger og vern og bruk av utmarka. Han er involvert i diverse internasjonale nettverk for fjellforskere og styremedlem i det europeiske nettverket Euromontana.
 • Veronica Blumenthal ble ansatt i Østlandsforskning sommer 2020 og jobber med prosjekter innen regional utvikling, reiseliv og bærekraft. Hun ferdigstiller nå sin doktorgradsavhandling om opplevelser og reiselivsattraksjoner.
 • Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitet i Oslo og arbeider mye på prosjekter som handler om fellesressurser, kommunal- og regionalplanlegging, naturforvaltning og øl- og mathistorie i rurale områder.
 • Winfried Ellingsen er samfunnsgeograf fra Universitet i Bergen og jobber med prosjekter innen regional utvikling i fjellområdene og entrepreneurskapsopplæring.
 • Birgitta Ericsson er samfunnsplanlegger og forsker primært på regionaløkonomiske og andre samfunnsfaglige problemstillinger rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer, opplevelser og reiselivsutvikling generelt. Hun er også involvert i prosjekter for Senter for Reiselivsforskning.
 • Stine Kvamme jobber på prosjekter innen bioøknomi og utvikling i fjellområder.
 • Asbjørn Kårstein er utdannet ingeniør og har en phD i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU, han jobber fortiden med prosjekter innenfor entreprenørskap i utdanning.
 • Merethe Lerfalds arbeidsfelt er landbruk, utdanning og kompetansebehov i landbruket, mat/småskalamat, energi og klima.
 • Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Som prosjektleder for EU Nettverk Innlandet koordinerer Per Olav regionens satsing på økt regional deltakelse forskningsprosjekter finansiert av EUs forskningsprogram Horizon 2020.
 • Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet og arbeider for tiden blant annet på RFF-finansierte prosjektet Ipaaski, som undersøker innovativ prissetting av heiskort.
 • Eivind Merok er historiker og økonom med utdanning fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han jobber fortiden med historieprosjekter for skogsnæringen og for samvirkelaget COOP.
 • Vigdis Olsvik Mathisen har jobbet i Østlandsforskning siden 1986. Hennes fagområde er velferdstjenester med vekt på helse- og sosialtjenester, barn og unges oppvekstvilkår og for tiden er hun involvert i et prosjekt for KS som heter Menn i helse.
 • Mona Stokke er pedagog fra Universitetet i Oslo og har jobbet mye med militærsosiologi, entreprenørskap i utdanningen og i det siste har hun gjennomført en levekårsundersøkelse blant LHBT-personer.
 • Mette Sønderskov jobber på en rekke prosjekter i samarbeid med Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI).  Hun har en doktorgrad i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor fra Høgskolen i Innlandet.
 • Nora Warhuus Samuelsen ble ansatt i Østlandsforskning sommeren 2020 og jobber med prosjekter innen folkehelse, samfunnsplanlegging, medvirkningsprosesser og prosjekt- og prosessledelse.

Lese mer?

Les mer om våre prosjekter og strategi her

Se her hva andre å si om oss (videosnuttene ble tidligere publisert som del av vår julekalender på Facebook)

Finn ut mer om Høgskolen i Innlandet her

Les mer om Østlandsforsknings historie her

Les mer om hver ansatt her