Kartlegging og vurdering av virkningene av næringsutviklingstilskudd i Buskerud 1986-1990.

Rapporten kartlegger og vurderer virkningene av næringsutviklingstilskudd ydet av DU i perioden 1986-1990. Omfanget av virkemiddelbruken i kroner, fordelt på næringer og kommuner og fordelt på type tilsagn. Rapporten ser også på eventuelle finansielle koblinger med andre offentlige finansieringskilder.

Ny vekst i disktriktene? Evaluering av prosjektvirksomheten i forsøksporgrammet Privat Tjenesteyting i Distriktene.

I rapporten evalueres prosjektvirksomheten i forsøksprogrammet «Private Tjenesteyting i Distriktene», eller PTD-programmet. Formålet med programmet har vært å lære om nye vekstmuligheter i distriktene og nye distriktspolitiske virkemidler. I rapporten gis en bred gjennomgang av de ulike prosjektene, hvordan de har vært organisert, hvilke resultater som har blitt oppnådd og hvilke lærdommer som kan trekkes… Les mer »

Gir OL utvikling? Utviklingstendenser, organisering og strategier.

Det gis en gjennomgang av utviklingen i ulike sektorer som følge av OL, herunder både ulike næringssektorer samt utvikling av organisasjoner og institusjoner. Det gis en gjennomgang av det organiserte etterbruks- og utviklingsarbeidet, og seks forskjellige utviklingsområder drøftes: Arrangementer, OL-anlegg og etterbruk, reiseliv, OL-skapte verdier, industrielle utviklingsmuligheter, tele/media og kompetanse. Avslutningsvis drøftes de ulike aktører,… Les mer »

OLs næringsmessige betydning på kort og lang sikt.

Hovedbegrunnelsen for OL på Lillehammer var de næringsmessige virkninger arrangement var forventet å ha. I rapporten gis det en gjennomgang av ulike former for næringsaktivitet utløst av OL. OL har hatt betydning for mange næringer, spesielt reiselivsnæringen, som har vært igjennom en kraftig ekspansjon som følge av OL. Også andre næringer har blitt berørt, men… Les mer »

Servicenæringer til besvær

Ny utgave av ØF-rapport nr. 30/1991. Dette er en bearbeidet utgave av en forskningsrapport, skrevet på oppdrag fra Forskningsrådet for anvendt samfunnsforskning. Prosjektet het Service og regional utvikling, som var en del av NORAS forskningsgprgram om regional utvikling. Hensikten med prosjektet var å komme fram til et bedre grunnlag for statistikkproduksjon for tjenestesektoren. Det viste… Les mer »

Evaluering av Prosjekt Midt-Østerdal (PMØ

En oppfølgende evaluering av et forsøk i regionalt samarbeide om næringsutvikling og forvaltning i Midt-Østerdal