Ny utgave av ØF-rapport nr. 30/1991. Dette er en bearbeidet utgave av en forskningsrapport, skrevet på oppdrag fra Forskningsrådet for anvendt samfunnsforskning. Prosjektet het Service og regional utvikling, som var en del av NORAS forskningsgprgram om regional utvikling. Hensikten med prosjektet var å komme fram til et bedre grunnlag for statistikkproduksjon for tjenestesektoren. Det viste seg imidlertid at interessen for rapporten var større enn dette forholdsvis smale formålet skulle tilsi og Østlandsforskning har flere ganger måtte trykke opp nye småopplag. Vi forklarer dette med at det fins relativt lite litteratur om tjenestesektoren. Folk i planlegging, forskning og ikke minst høyere undervisning, har åpenbart dekt noe av sitt behov for generell skolering om sektoren gjennom rapporten og vi har derfor glere ganger vurdert en bearbeiding med tanke på ny publisering. Når vi nå endelig gjør det, har vi valgt å foreta noen endringer. Vi har tatt ut de avsnittene som mest direkte angikk målsettingen med prosjektet, nemlig hva slags statistikk man trenger for tjenestenæringer. Det er også foretatt en moderat statistisk oppdatering, ved at Folke- og Boligtellingsdata fra 1980 er skiftet ut med data fra tellingen i 1990. Når det gjelder litteratur og referanser er forandringene beskjedne. Vi har kun tatt inn de som mest direkte berører våre problemstillinger. Her vil vi spesielt framheve Britt Dales dr.-avhandling. Denne gir ikke bare en svært oppdatert framstilling av utviklingstrekk i tjenestesektoren, men også en grundig teoretisk drøfting fra et annet ståsted enn denne boka, nemlig fra forbrukersiden.

Bestill rapport

Servicenæringer til besvær | (rapportnr. 199419)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X