Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland

Bakgrunnen for prosjektet er at forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015 ble lagt ut på høring i juni. Viktige trender innenfor godstransport er at vei og fly har sterk vekst, og har over tid tatt markedsandeler fra bane- og sjøtransport. Bedre infrastruktur har betydning for både næringsliv og regional utvikling. Investeringer i transport internt i eller… Les mer »

Bygdeutviklingsprogrammet i Oppland 2000-2003, sluttrapport

Rapporten omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Sel, Skjåk, Nordre Land, Østre Toten og Øystre Slidre og en samlet kostnad på vel 3 mill.kr over 3 år. Hovedmålet med programmet var å gjøre bygdene mer robuste til å møte utfordringer som samfunnsutviklinga medfører ved utvikling av lokale nyskapings- og etablerermiljøer, og ved å gjøre… Les mer »

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon

Rapporten omhandler evalueringen av prosjektet ”Design i Innlandet” som har blitt gjennomført av Innovasjon Norge Hedmark og Oppland over 2-årsperioden april 2004 – mars 2006. Prosjektet har hatt som mandat å stimulere til økt bruk av design blant bedrifter i Innlandet gjennom etablering av et eget designformidlingsprosjekt. Prosjektet har vært ledet av person med sterk… Les mer »

Effekter av statlig politikk i indre Østlandsområdet

I notatet vurderes de samlede virkningene av statlig politikk i indre Østlandsområdet. Vurderingene bygger på den regionale fordelingen av statlige utgifter i år 2000 og kunnskap om struktur og utviklingsprosesser i områdets næringsliv og demografi. Notatet konkluderer med at statlige overføringer til personer og kommuneforvaltning betyr mye som inntektskilde i indre Østlandsområdet, både direkte og… Les mer »

En klyngeanalyse for Innlandet -Forprosjektnotat

Dette notatet rapporterer resultater fra forprosjektet til en overordnet klyngeanalyse for Innlandet. Notatet gir en innledende omtale av teorigrunnlaget bak, og elementene i, en klyngeanalyse basert på Porters diamantmodell. Det gis videre en generell analyse av næringsstrukturer og næringsutvikling i Innlandet og Innlandsregionene samt en første runde enkel empirisk analyse for å identifisere klynger/næringsmiljøer. Avslutningsvis… Les mer »

Innlandet 2030: En konkurransedyktig region?

Rapporten handler om Innlandet, regionenes status og utviklingsmuligheter, og spesielt i hvilken grad regionen kan være tilrettelegger for næringsutvikling. Siden vi står midt oppe i en regional reform, drøftes hvilke nye oppgaver regionen kan få og i hvilken grad disse vil styrke den næringsutviklende rollen. Til sist skisseres et trendbasert scenario, som beskriver regionens tilstand… Les mer »