Innlandet 2030: Infrastruktur

Notatet tar utgangspunkt i investeringer i infrastruktur og trafikkutvikling i Innlandet. Til tross for at trafikkveksten har vært sterkere enn landssnittet har Innlandet fått enn lavere andel av veibevilgningene enn hva andelen riksveier skulle tilsi. Notatet drøfter betydningen av infrastruktur for utvalgte næringer og for regional utvikling som helhet. Til sist skisseres prognoser for trafikkutvikling,… Les mer »

Intraprenørskap – Nye muligheter for bedrifter i Hedmark

Pilotprosjektet om intraprenørskap har fokus rettet mot kommersialiseringen av nye forretningsideer gjennom å utvikle metoder, arbeidsmodeller og verktøy som kan brukes i bedrifter for å avdekke potensialet for nye forretningsmuligheter som kan bli virkeliggjort i eller utenfor eksisterende bedrifter. Pilotprosjektet som omtales i notatet har vært gjennomført av Innovasjon Norge med assistanse fra konsulentselskapet Prudentia… Les mer »

Ungt Entreprenørskap: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005). Følgeevaluering 2004: hvordan skolens eiere legger til rette for entre-prenørskapsopplæri

Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) har som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. Østlandsforskning har fått oppdraget med å følgeevaluere implementeringen av programmet over en 3-års periode (2003-2005). Dette er nummer 2 i en serie på 3, og adresserer følgeforskningen… Les mer »

Nærings- og reiselivsutvikling med utgangspunkt i Randsfjorden

Innledningsvis drøftes et viktig utgangspunkt for hele prosjektarbeidet, nemlig fisket i Randsfjorden, herunder ulike fiskeslag, fiskere og markeder. Det gis også en beskrivelse av markedet for fritidsfiske, både mht. segmenter og nasjonaliteter. Dette gir et viktig grunnlag for drøftingen av mulige satsingsområder og behov for tilrettelegging. Reiselivs- og overnattingsnæringen ved og rundt Randsfjorden beskrives, og… Les mer »

Virkemidler for næringsutvikling i Sverige – en undersøkelse av status og utvikling i svensk og värmlensk virkemiddelapparat

Dette notatet rapporterer funn fra en delundersøkelse av svensk virkemiddelapparat med virkning i Värmland og inngår i det totale kunnskapsgrunnlaget for delprosjekt 3 i Interregprosjektet Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia. Formålet med notatet er å senere kunne trekke sammenligninger med norsk og Hedmarks virkemiddelapparat.

Kooperasjon og sysselsetting en sammenlignende undersøkelse av kooperasjonen i Norge og Sverige som sysselsetter

Notatet inngår i det totale kunnskapsgrunnlaget i Interregprosjektet Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia, delprosjekt 3. Formålet med notatet er å vise betydningen av kooperasjonen som sysselsetter. Empirien er hentet fra SSB og SCB sine sysselsettingsdatabaser og sammenligner fylker / län og betydningen av sysselsetting i kooperativer i forhold til andre organisasjonsformer. Bakgrunnen for å… Les mer »