Notatet inngår i det totale kunnskapsgrunnlaget i Interregprosjektet Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia, delprosjekt 3. Formålet med notatet er å vise betydningen av kooperasjonen som sysselsetter. Empirien er hentet fra SSB og SCB sine sysselsettingsdatabaser og sammenligner fylker / län og betydningen av sysselsetting i kooperativer i forhold til andre organisasjonsformer. Bakgrunnen for å gjøre en slik undersøkelse er dels en hypotese om at kooperasjonen har hatt og har relativt stor betydning i Indre Skandinavia og dels for å skape et større bilde av hvilke rammebetingelser som ligger til grunn for utvikling i regionen i dag

Bestill rapport

Kooperasjon og sysselsetting en sammenlignende undersøkelse av kooperasjonen i Norge og Sverige som sysselsetter | (rapportnr. 200602)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X