Osloregionen. Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting

Notatet gir utfyllende informasjon og dokumentasjon til ppt-presentasjonen som omfatter befolkningsutvikling og utvikling i sysselsettingen for Stor-Osloregionen og øvrige byregioner på Østlandet samt fylker på Østlandet. Det er gjennomført en Shift-andelsanalyse for Stor-Osloregionen

FRA PLØYE TIL PLEIE Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon

En av hovedmålsetningene i den norske distriktspolitikken (i vid forstand) har i flere ti-år vært å jevne ut regionale forskjeller på en rekke områder. I stor grad har politikken lyktes i å frikople utvikling i sysselsetting, inntekt og materiell velferd fra struktur og utvikling i det lokale private næringsliv. Rapporten analyserer hvordan sammenhengene er for… Les mer »

Ressursbaserte produksjonssystemer: Regional arbeidsdeling og dynamikk

Notatet bygger på et tidligere notat (ØF-notat nr. 01/1996) som avgrenser fire ressursbaserte produksjonssystmer. Dette notatet viser den regionale dynamikken for disse systmene, dvs. hvordan den funksjonelle omdanning av systemene virker regionalt. En spesiell problemstilling er om fornyelsen av ressursbaserte produksjonssystemer frambringer en type integrerte, allsidige produksjonsområder tilsvarende dem vi ser innen andre industrisektorer.

Ressursbaserte produksjonssystemer: Funksjonell inndeling og regional arbeidsdeling

Notatet tar utgangspunkt i produksjonssystembegrepet, og drøfter hvordan dette kan operasjonaliseres for ressursbaserte sektorer. Dette begrepet brukes til å beskrive de fire tradisjonelle ressursbaserte produksjonssystemene, knyttet til jord, skog, fisk og mineraler. Vi avgrenser her først et kjernesystem, som består av de ekstraktive og foredlende ledd som er bundet sammen av ressursflyten, deretter tilknyttede næringer… Les mer »

Allemanns- og allmenningsretter: Utmarksforvaltning, konflikter og næringsutvikling i norske bygder

Rapporten gir en gjennomgang av kunnskapsstatus, aktuelle fagperspektiv og sentrale problemstillinger knyttet til forvaltning og utnyttelse av allemanns- og allmenningsretter i norsk utmark. Historiske og juridiske tradisjoner drøftes mht. hvordan disse har påvirket dagens retter. Ulike aktører og rettighetshavere har ulike forhold og tilgang til utmarkas fellesressurser, og dette kan gi muligheter for næringsutvikling såvel… Les mer »