Forsknings og utviklingsarbeid i Oppland

Kartlegging av forskning og utviklingsarbeid i Oppland. FoU og regional utvikling, strategier for FoU i Oppland

Strategisk næringsplanlegging i kommuner.

Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Langsiktig strategisk næringsplanlegging i kommunene» som er gjennomført i forbindelse med kommuneplanleggingsprogrammet til Kommuenes Sentralforbund og Miljøverndepartementet. I rapporten drøftes forholdet mellom kommune og næringsliv, aktuelle metoder for strategisk næringsplanlegging i kommunene og hvilke muligheter og begrensninger det ligger i å anvende disse.

Scenarier og strategier for Gjøvik

Rapporten demonstrerer bruk av scenarioteknikk i en strategisk plan for næringsutvikling. Den gjennomgår trusler og muligheter fra omgivelsene, dels i forhold til den regionale utvikling, dels i forhold til den regionale utvikling, dels i forhold til næringsutviklingen. På denne bakgrunn analyseres styrker og svakheter i Gjøviks næringsliv og det utvikles skisser til strategier.

Næringsutvikling i innlandet.

I denne rapporten foretas det en gjennomgåelse av næringsutviklingen i Hedmark og Oppland på 70- og 80-tallet. Videre presenteres to alternative prognoser for utviklingen fram til år 2010.

Salgshusflid i Norge. En kartlegging basert på opplysninger fra distriktskonsulentene for husflid.

Rapporten bringer tall fra en landsomfattende undersøkelse av salgshusflidens utbredelse og omfang høsten 1988. Tallene er fordelt på landsdeler, på type produksjon og etter om produsenten er fritids- deltids- eller heltidsprodusent. Det er også foretatt registreringer av sysselsetting innenfor husflidsinspirert industri. Distriktskonsulentene for husflidssaker har vært Østlandsforsknings informanter i forbindelse med registreringsarbeidet.

Langsiktig strategisk næringsplanlegging – Ringebu.

Prosjektet er en del av utviklingsprogrammet for kommuneplanlegging. Ringebu er en av prøvekommunene i programmet. I rapporten drøftes hvordan strategisk planlegging kan anvendes i kommunens arbeid med næringsutvikling. Det er gitt en kort analyse av situasjonen i Ringebu i dag, og av de strategiske utfordringer Ringebu står overfor. Rapporten avsluttes med forslag til næringsplan for… Les mer »