I notatet vurderes de samlede virkningene av statlig politikk i indre Østlandsområdet. Vurderingene bygger på den regionale fordelingen av statlige utgifter i år 2000 og kunnskap om struktur og utviklingsprosesser i områdets næringsliv og demografi. Notatet konkluderer med at statlige overføringer til personer og kommuneforvaltning betyr mye som inntektskilde i indre Østlandsområdet, både direkte og indirekte gjennom ringvirkninger innenfor privat og kommunal tjenestesektor. Størst distriktspolitisk betydning har inntektssystemet for kommunene, både i kraft av overføringenes størrelse og den utjevnende effekten. En endring i retning av å kople kommunalt tjenestetilbud og sysselsetting sterkere til lokal verdiskaping og skatteinngang, og svakere til demografiske utgiftsskapende kriterier, vil gi store konsekvenser for distriktenes velferdsutvikling.

Bestill rapport

Effekter av statlig politikk i indre Østlandsområdet | (rapportnr. 200303)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X