Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet.

Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark fra midten av 1960-tallet fram til i dag. Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting og uttynning av befolkningen, og til omstilling innenfor de tradisjonelle jord- og skogbruksrelaterte næringer. Offentlig sektor spiller en stor rolle for sysselsettingen… Les mer »

Kommuneøkonomi og strukturelle utviklingstrekk i Glåmdalskommunene. Er det en sammenheng ?

Hovedproblemstillingen i utredningen er å finne ut om den økonomiske ubalansen i Glåmdalskommunene har sammenheng med bakenforliggende utviklingstrekk som påvirker kommunenes utgifter eller inntekter på en uheldig måte. Spesielt Solørkommunene er preget av en rekke ugunstige utviklingstrekk som skjev aldersfordeling, reduksjon i arbeidsplasser og folketall og opphopning av ulike levekårsproblemer. De andre Glåmdalskommunene har også… Les mer »

Effekter av statlig politikk i indre Østlandsområdet

I notatet vurderes de samlede virkningene av statlig politikk i indre Østlandsområdet. Vurderingene bygger på den regionale fordelingen av statlige utgifter i år 2000 og kunnskap om struktur og utviklingsprosesser i områdets næringsliv og demografi. Notatet konkluderer med at statlige overføringer til personer og kommuneforvaltning betyr mye som inntektskilde i indre Østlandsområdet, både direkte og… Les mer »