Ståle Størdal

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Ståle Størdal har 17 publikasjoner på ostforsk.no.

Skogeiernes beslutningsatferd

Behovet for ny innsikt i de avveininger ulike typer kombinasjonsbrukere foretar, og hvilke faktorer som bestemmer aktivitetsnivået i skogbruket og tilpasninger i skogsdriften, har vært utgangspunktet for et to-årig forskningsprosjekt som her oppsummeres gjennom et...

Småskala sagbruksvirksomhet i Norge

Denne undersøkelsen, kombinert med andre datakilder, gir indikasjoner på at småskala sagbruksvirksomhet omfatter omkring 1300 bruk som anslagsvis skjærer 400.000 kbm tømmer, sysselsetter 850 årsverk og omsetter for i overkant av 300 millioner kroner. Småskala...

Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet.

Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark fra midten av 1960-tallet fram til i dag. Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting og uttynning...

Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer

Denne rapporten gir en drøfting av biobrensel i det norske energisystemet, en oversikt over relevante kostnadselementer for biobrensel basert på skogsråstoff, samt en vurdering av potensial og barrierer for biobrensel i Norge. Ved er i...

Skogflis til energiformål.

I denne rapporten gis det en kritisk drøfting av de mest sentrale faktorer av betydning for skogbrukets mulighet som leverandør av skogsflis til energiformål. Innledningsvis gis det en oversikt over virkesressursene og dagens utnyttelse. Videre...

Bioenergi i treforedlingsindustrien.

Treforedlingsindustrien er en stor forbruker av trevirke som genererer, og selv energiutnytter, betydelige mengder brennbare bioprodukter. Denne utredningen gir en statusbeskrivelse vedrørende tilgang, energiutnytting, annen anvendelse samt depoering av næringens bi-/avfallsprodukter. Videre gis en drøfting...