Rapporten tar for seg konsekvenser for landbruket, herunder utmarksnæringer, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ) og Østerdal Garnison. RØ er 192 000 daa og det produktive skogarealet i feltet utgjør 13 prosent av Åmot kommunes skogareal. Når Forsvaret overtar vil det ha effekter både for grunneiere og skognæringen i kommunen. Disse virkningene er i stor grad avhengig av det makeskiftet som vil bli gjennomført. Det må imidlertid påregnes at næringsmiljø og verdiskapning vil bli påvirket negativt ved at hogstkvantaene i kommunen vil gå ned etter at feltet er anlagt. Utmarksnæringer, spesielt i form av jakt, fiske og private hytter, kan bli rammet både ved arealinngrep og støy. Fisket i Renaelva er spesielt utsatt ettersom Ingeniørvåpenet vil legge øvingsaktivitet dit. Støy kan gi næringsmessige effekter i flere kommuner. Likevel er Åmot spesielt utsatt, og da særlig i forhold til bygging og ringvirkninger av private hytter. I tillegg til konkrete effekter kan usikkerhet som RØ skaper hemme utviklingstiltak, nyskaping og kommersialisering av utmarksressurser. Jordbruket blir primært påvirket ved at setra som ligger i RØ må flyttes, det samme gjelder dyr som går på beite i RØ.

Bestill rapport

Regionfelt Østlandet, Temautredning Landbruk | (rapportnr. 200115)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X