Støy og stillhet i natur- og friluftsområder

I Norge har det hittil vært lite oppmerksomhet rundt støyproblemer i natur- og friluftsområder. Notatet vurderer fraværet av støy, eller stillhet, i natur- og friluftsområder som en kvalitet som er truet og som bør vernes. Det skisseres mål og virkemidler for etablering av støyfrie natur-/friluftsområder. En beskrivelse av regelverket og praksis for etablering av såkalte… Les mer »

Regionfelt Østlandet, Temautredning Landbruk

Rapporten tar for seg konsekvenser for landbruket, herunder utmarksnæringer, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ) og Østerdal Garnison. RØ er 192 000 daa og det produktive skogarealet i feltet utgjør 13 prosent av Åmot kommunes skogareal. Når Forsvaret overtar vil det ha effekter både for grunneiere og skognæringen i kommunen. Disse virkningene er… Les mer »

Regionfelt Østlandet – Temautredning SamfunnDelutredning Helse og Trivsel

Denne delutredningen ”Helse og trivsel” er en av tre delutredninger som til sammen utgjør ”Temautredning Samfunn”. De øvrige delutredningene er ”Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser og flytting” og ”Næring og sysselsetting”. Utredningen er en av flere fagutredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Helse og trivsel omfatter… Les mer »