Kristian Lein

Kristian Lein er Cand oecon. og har i Østlandsforskning hovedsakelig jobbet med regionale analyser, skog- og trenæringer, og med Norges Banks regionale nettverk Innlandet, samt ulike evalueringsoppdrag.

Publikasjoner

Kristian Lein har 9 publikasjoner på ostforsk.no.

Innlandet 2030: Infrastruktur

Notatet tar utgangspunkt i investeringer i infrastruktur og trafikkutvikling i Innlandet. Til tross for at trafikkveksten har vært sterkere enn landssnittet har Innlandet fått enn lavere andel av veibevilgningene enn hva andelen riksveier skulle tilsi....

Evaluering av MERKUR

Stortinget har, over Nærings- og handelsdepartementets budsjett, bevilget til sammen 20 mill. kroner i tidsrommet 1995-97 til et kompetansehevingsprogram rettet mot nærbutikker i utkantene. Programmet har gått under navnet MERKUR: "Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i...