Regionfelt Østlandet, Temautredning Landbruk

Rapporten tar for seg konsekvenser for landbruket, herunder utmarksnæringer, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ) og Østerdal Garnison. RØ er 192 000 daa og det produktive skogarealet i feltet utgjør 13 prosent av Åmot kommunes skogareal. Når Forsvaret overtar vil det ha effekter både for grunneiere og skognæringen i kommunen. Disse virkningene er… Les mer »