I denne rapporten gis det en kritisk drøfting av de mest sentrale faktorer av betydning for skogbrukets mulighet som leverandør av skogsflis til energiformål. Innledningsvis gis det en oversikt over virkesressursene og dagens utnyttelse. Videre refereres noen foretatte beregninger av skogsflispotensialet. Deretter drøftes sentrale forhold av betydning for mulighetene for å utnytte de ulike katerorier virkesressurser for skogsflis-/energiproduksjon, inndelt i hhv. det eksisterende avvirkningsnivå, mermasse/hogstavfall mv. knyttet til eksisterende avvirkningsnivå og uavvirkede ressurser. Avslutningsvis gis det en oversikt over, og kort drøfting av, regionale forskjeller i noen faktorer av sentral betydning for uttak av virkesressurser som skogflis.

Bestill rapport

Skogflis til energiformål. | (rapportnr. 199636)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X