Skogflis til energiformål.

I denne rapporten gis det en kritisk drøfting av de mest sentrale faktorer av betydning for skogbrukets mulighet som leverandør av skogsflis til energiformål. Innledningsvis gis det en oversikt over virkesressursene og dagens utnyttelse. Videre refereres noen foretatte beregninger av skogsflispotensialet. Deretter drøftes sentrale forhold av betydning for mulighetene for å utnytte de ulike katerorier… Les mer »

Bioenergi i treforedlingsindustrien.

Treforedlingsindustrien er en stor forbruker av trevirke som genererer, og selv energiutnytter, betydelige mengder brennbare bioprodukter. Denne utredningen gir en statusbeskrivelse vedrørende tilgang, energiutnytting, annen anvendelse samt depoering av næringens bi-/avfallsprodukter. Videre gis en drøfting av potensialer og kritiske faktorer knyttet til økt energiutnytting av bi-/avfallsproduktene. Det er lagt vekt på å få fram forskjeller… Les mer »

Trelastindustrien som energiprodusent, – bruker og – leverandør.

Rapporten omfatter 3 ulike tilleggsutredninger til ØF-rapport 17/1996: Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør. Tilleggsutredning A kartlegger tilgang, anvendelse og priser på biprodukter fra den svenske trelastindustrien og drøfter sentrale likhetstrekk og forskjeller i forhold til den norske. Videre gis det en generell sammenligning mellom landenes energi- og industristruktur, med hovedvekt på biobrenselbruk. Tilleggsutredning B… Les mer »

Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør

Rapporten gir innledningsvis en beskrivelse av status og utviklingstrekk både for norsk bioenergibruk og for norsk trelastindustri og dens energibruk. Deretter redegjøres det for produksjon og egenbruk av trelastindustriens biprodukter og for nåværende eksterne anvendelser og priser. På grunnlag av en drøfting av markedsforholdene for de ulike biproduktene vurderes hvilke brenselpriser eventuelle nye energibrukere vil… Les mer »

Norsk trebrensel til Sverige? – Norsk produksjon og anvendelse av trebrensler sett i lys av endringer i svenske virkemidler og markeder.

Med den satsing på energiomstilling som den svenske regjeringen har lagt opp til, spesielt på bioenergiområdet, er det stilt spørsmål ved hvorvidt, og i så fall hvordan, dette kan skape ringvirkninger inn i Norge. Denne rapporten gir en gjennomgang av hva som skjer på virkemiddel- og markedssiden i Sverige og drøfter på hvilke måter dette… Les mer »