Skogflis til energiformål.

I denne rapporten gis det en kritisk drøfting av de mest sentrale faktorer av betydning for skogbrukets mulighet som leverandør av skogsflis til energiformål. Innledningsvis gis det en oversikt over virkesressursene og dagens utnyttelse. Videre refereres noen foretatte beregninger av skogsflispotensialet. Deretter drøftes sentrale forhold av betydning for mulighetene for å utnytte de ulike katerorier… Les mer »