Skog- og trenæringen har gjennom et lengre strategiarbeid satt opp konkrete mål for de skogbaserte verdikjedene. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det eksisterer rammebetingelser som er til hinder for en effektiv måloppnåelse, eller på den andre siden stimulerer til dette. Dette notatet drøfter momenter for en metodisk og teoretisk tilnærming til diskusjoner om rammebetingelser for disse næringene med sikte på å oppnå vedtatte ambisjonsnivå gjennom en mest mulig effektiv innretning av rammebetingelser. Notatet gir videre en kartlegging av generelle og mer næringsspesifikke rammebetingelser for skog- og trebaserte næring-er i Norge, Sverige og Finland.

Bestill rapport

Rammebetingelser for skogbaserte næringer i Norden | (rapportnr. 200617)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X