Rammebetingelser for skogbaserte næringer i Norden

Skog- og trenæringen har gjennom et lengre strategiarbeid satt opp konkrete mål for de skogbaserte verdikjedene. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det eksisterer rammebetingelser som er til hinder for en effektiv måloppnåelse, eller på den andre siden stimulerer til dette. Dette notatet drøfter momenter for en metodisk og teoretisk tilnærming til diskusjoner om… Les mer »