Årsarkiv 2013

Videregående opplæring i landbruket – hva er næringens behov?

Østlandsforskning skal sammen med NIFU og Trøndelag forskning og utvikling evaluere landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå og kartlegge behov for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå. Oppdragsgiver er Landbruks- og matdepartementet. Det ble levert inn fire tilbud. Av begrunnelse for valg av leverandør framgår: Østlandsforskning m. fl. viser meget god forståelse for de problemstillinger som… Les mer »

Tre nye artikler om sykefravær og sykenærvær

I prosjektet Social factors contributing to sickness abscense (SOFAC) er det publisert tre nye artikler. To av artiklene er basert på kvalitative studier av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Norge og Sverige.

Å gjøre regionale forskjeller til en styrke

bokomslag på grensen

Østlandsforskning og Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler resultater frabokomslag på grensen et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-programmet.

Tittelen indikerer at mange av artiklene handler om grenser – å flytte, bygge ned og utnytte grenser. Det handler om nasjonsgrensa mellom Norge og Sverige selvsagt, men også mellom regioner, mellom sentrum og periferi, mellom det urbane og det rurale, mellom det lokale og det globale, mellom bosted og arbeidssted, mellom bolig og fritidsbolig, mellom fast og midlertidig, – for å nevne det mest åpenbare. Boka omfatter 20 artikler av i alt 17 forfattere og er delt i tre seksjoner:

Mangfoldsseminar

16. januar arrangerer VOK-gruppa Mangfoldsseminar om mangfold i organisasjoner. Inviterte forelesere er Anne Grethe Solberg og Berit Gullikstad, samt Likestillingssenteret. Seminaret finner sted på Store møterom i ØFs lokaler i Storgata.

Alle er invitert til å delta!

Fint om du sier i fra om du kommer slik at vi kan bestille lunsj til alle.

Programmet følger her:

Nytt nummer av Utmark

utmark

Det har kommet et nytt nummer av tidsskriftet Utmark, – nr 2. 2012. Tidsskriftet Utmark er et ikke-kommersielt foretak, og drives på dugnadsbasis i samarbeid mellom brukere og forskere med interesse for utmarksspørsmål. Foreliggende utgave har seks artikler, hvorav fire er fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Titlene på artiklene er: