I prosjektet Social factors contributing to sickness abscense (SOFAC) er det publisert tre nye artikler. To av artiklene er basert på kvalitative studier av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Norge og Sverige.

I den første artikkelen diskuteres oppfatninger av og erfaringer med ulike mestringsstrategier når man er langtidssykemeldt. I den andre artikkelen ses det på kjønnsforskjeller når man skal forklare langtidssykemelding. Mens menn viser til forhold ved arbeidet når de forklarer langtidssykemelding (stress, konflikter mm), så viser kvinner til den doble arbeidsbyrden og omsorgsansvar i hjemmet. Den tredje artikkelen handler om sykenærvær og er basert på en spørreundersøkelse blant 2800 nordmenn og svensker i alderen 20-60 år. 55 prosent av utvalget bekreftet at de hadde gått på jobb foregående år selv om de var så syk at de burde vært sykemeldt. Personer med lav inntekt, fysisk arbeid, ledelsesansvar rapporterte oftest sykenærvær i begge land. For Norge var også ikke-vestlige innvandrere og lavt utdannede overrepresenterte med sykenærvær.

SOFAC er et fireårig prosjekt innenfor forskningsrådets sykefraværsprogram. Samarbeidspartnere er Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer og Stockholms Universitet. Prosjektets målsetting er å studere hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og eksklusjon i Norge og i Sverige.

Artiklene kan lastes ned her:

Batt-Rawden, K. & Tellnes, G. (2012). Social factors of sickness absences and ways of coping: a qualitative study of men and women with mental and musculoskeletal diagnoses, Norway. International Journal of Mental Health Promotion 14(2): 83-95. Lastes ned fra: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14623730.2012.696350

Batt-Rawden, K. & Tellnes, G. (2012). Social causes to sickness absence among men and
women with mental illnesses. Psychology 3(4). Lastes ned fra: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=18410

Johansen, V. (2012). Sickness presenteeism in Norway and Sweden. Nordic Journal of Social Research 3. Lastes ned fra: https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/viewFile/265/352

Tidligere publikasjoner i SOFAC:

Batt-Rawden, K. & Solheim, L. (2011). Sosiale årsaker til sykefravær. En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge. Lillehammer: Østlandsforskning. Lastes ned fra: https://www.ostforsk.no/rapport/pdf/032011.pdf

Ede,L., Ericsson, U-B., Jansson, S. & Starrin, B. (2011). Sjukskrivning – sociala orsaker och innebörder. Lillehammer: Østlandsforskning. Lastes ned fra: https://www.ostforsk.no/rapport/pdf/042011.pdf

Nordby, H.,Tellnes, G. & Rønning, R. (red).(2011). Social aspects of illness, disease and sickness-absence. UNIPUB. Lastes ned fra: http://www.unipub.no/boker/social-aspects-illness-disease-and-sickness-absence

Solheim, L. (2011). The understanding of Norwegian women’s sickness absence: towards a holistic approach?, Nordic Journal of Social Research. Lastes ned fra: https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/view/131/276