Kategoriserte innlegg: Sykefravær

Ny bok om sykefravær i Norge og Sverige

I den nye boken Sjukfrånvarons dimensioner – svensk-norska jämförelser och analyser presenteres ulike dimensjoner ved sykefravær i Sverige og Norge, først og fremst i et sosialt perspektiv. Forfatterne er Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Rolf Rønning (Østlandsforskning/Høgskolen i Lillehammer) har nylig utgitt boka i samarbeid med Gunnar Aronsson (Stockholms universitet), Staffan Marklund (Karolinska institutet) og Liv Solheim (Høgskolen i Lillehammer). Sykefraværs historiske… Les mer »

Går på skolen selv om de er syke

I en ny artikkel i British Medical Journal Open (BMJ Open) ser forsker Vegard Johansen på utbredelsen av sykenærvær blant elever i ungdomsskole og videregående skole. Sykenærvær viser til det å gå på jobb selv om man er syk. Tidligere har Østlandsforskning gjort flere studier om sykefravær og sykenærvær blant yrkesaktive.  Det har imidlertid ikke vært gjort noen… Les mer »

Svensker har ikke råd til fravær, nordmenn liker jobben

Mens mange syke svensker går på jobb av økonomiske grunner, så viser nordmenn til arbeidsglede og helsefordeler. Dette konkluderer forfatterne av en ny artikkel i International Journal of Social Welfare. I artikkelen diskuterer Vegard Johansen fra Østlandsforskning, Staffan Marklund fra Karolinska Institutet (førsteforfatter), Gunnar Aronsson fra Stockholms Universitet, og Liv Solheim fra Høgskolen i Lillehammer grunnene til… Les mer »

Over halvparten av sykemeldingene skyldes sosiale forhold

Den siste uken har SOFAC-prosjektet fått stor oppmerksomhet i norske medier. Rolf Rønning, professor ved Høgskolen i Lillehammer og Forsker 1 ved Østlandsforskning, forteller at resultater fra prosjektet er debattert både i radio og TV den siste tiden. I tillegg diskuteres funnene i sosiale medier.

Resultater fra prosjektet viser at det er sosiale forhold på arbeidsplassen som står for over femti prosent av sykefraværet. Dette er et forhold samfunnet og leger enda ikke har ordentlige verktøy for å håndtere. Rønning sier dette til NRK:

Dersom vi legger sammen punktene som handler om dårlig ledelse, mobbing, omstilling, konflikter på jobben og ikke arbeidsrelaterte årsaker – så utgjør det mer enn halvparten av alle sykmeldinger. Dette er en skikkelig tankevekker og burde medføre at det startes en bredere debatt om samfunnets måte å håndtere dette på (www.nrk.no, 10.02.14)

Sykefravær og dårlig ledelse

rolf

15 prosent av de langtidssykmeldte oppgir dårlig ledelse som hovedårsak til sykefravær. 20 prosent av de langtidssykmeldte sier at  det er konflikt med kolleger, mobbing og omstilling på arbeidsplassen som er hovedårsaken til sykefraværet. Dette er alarmerende tall og koster samfunnet svært mange penger, sier Rolf Rønning som er professor ved Høgskolen i Lillehammer, og… Les mer »

Risikofaktorer for langtidsfravær

Det er særlig viktig å sette inn tiltak i forhold til personer med langtids sykefravær dersom man ønsker å redusere det totale sykefraværet. For å sette inn riktige tiltak, bør man vite hvem som har langtidsfravær og hva slags erfaringer og opplevelser de sitter inne med.

I en ny artikkel diskuterer Vegard Johansen hva som karakteriserer personer med langtidsfravær. Analysen viser at de med lav inntekt oftere rapporterer langtidsfravær enn de med høy inntekt, men også at kjønn, alder og hvor fysisk tungt arbeidet er har betydning. Data som benyttes er fra en spørreundersøkelse besvart av 2500 yrkesaktive nordmenn og svensker i alderen 20-60 år.