Østlandsforskning skal sammen med NIFU og Trøndelag forskning og utvikling evaluere landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå og kartlegge behov for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå.

Oppdragsgiver er Landbruks- og matdepartementet. Det ble levert inn fire tilbud. Av begrunnelse for valg av leverandør framgår:

Østlandsforskning m. fl. viser meget god forståelse for de problemstillinger som ønskes belyst, og har et interessant og helhetlig løsningsforslag. Leverandøren dokumenterer bred og komplementerende kompetanse, som er meget relevant for oppdraget, viser god gjennomføringsevne, og er konkurransedyktige på pris. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 1. juni til 31. desember 2013.

Prosjektleder er Bjørnar Sæther, Østlandsforskning.