Hensikten med denne evalueringen er å gi Utdanningsdirektoratet et grunnlag for å vurdere videreføring av et grunnskoletilbud (trinn 1-11) etter International Baccalaureate Organization sine læreplaner som skal være tilgjengelig for alle elever i Oslo. Evalueringen omfatter et fireårig forsøksprosjekt etter opplæringsloven § 1-4 som startet i 2018 ved Manglerud skole og Blindern skole. Dersom forsøket skal gå over i en permanent offentlig ordning i Osloskolen, kreves endring i regelverket. Evalueringen konkluderer med at det synes å være behov for et engelskspråklige tilbud i grunnskolen. Oslo kommune har som Norges hovedstad et særlig behov for utenlandsk arbeidskraft. Det gjelder både for offentlige forvaltning og for nøkkelfunksjoner i privat sektor. Samtidig er det viktig å opprettholde og styrke mangfoldet i samfunnet.

Det er gjennomført dokumentstudier, en spørreundersøkelse, samt intervjuer av relevante aktører. Spørreundersøkelsens analysenivå er husstanden. Det er til sammen 214 husstander som inngår i prøveprosjektet med offentlig IB-skole på barne- og ungdomstrinnet i Oslo. Alle husstander fikk anledning til å svare på undersøkelsen. Det var 177 husstander som svarte, noe som gir en svarprosent på 83 prosent. I analysen er enkelte resultater sammenlignet med statistikk fra SSB (inntekt og utdanningsnivå i Oslo). Evalueringen bygger også på intervjuer med ansatte og elever ved de to skolene som inngår i prøveordningen, samt med en representant fra Abelia.

Bestill rapport

Evaluering av forsøket med grunnskoletilbud etter IB-læreplaner i Oslo kommune – Sluttrapport | (rapportnr. 202221)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X