Nullpunktsmåling av prosjektet «Mission Possible» Et prosjekt for å styrke samarbeidet rundt barn i risiko

På vegne av Helse Møre og Romsdal har Østlandsforskning gjennomført en nullpunktsmåling av prosjektet Mission Possible. I dette prosjektet samarbeider helsetjenestene, skole/barnehage, Bufetat, politisk ledelse og politi for å gi barn i risiko tidlig, rett og koordinert hjelp Målene med nullpunktsmålinga er å gi et bilde av hvordan samarbeidet mellom aktørene fungerer i dag, samt… Les mer »

Evaluering av kompetanseaktiviteter i NAV Innlandets prosjekt «Arbeid først – understøttet av pålitelig forvaltning»

Prosjektet «Arbeid først – understøttet av pålitelig forvaltning» hadde til hensikt å styrke NAV – veilederes kompetanse i pålitelig forvaltning i oppfølging og veiledning av søkere og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) ved å gjennomføre kompetanseaktiviteter. Hensikten med evalueringen var å redegjøre for effekten av kompetanseaktiviteter på NAV-veiledernes opplevelse av sin kompetanse og myndighet i forvaltning… Les mer »

Evaluering av forsøket med grunnskoletilbud etter IB-læreplaner i Oslo kommune – Sluttrapport

Hensikten med denne evalueringen er å gi Utdanningsdirektoratet et grunnlag for å vurdere videreføring av et grunnskoletilbud (trinn 1-11) etter International Baccalaureate Organization sine læreplaner som skal være tilgjengelig for alle elever i Oslo. Evalueringen omfatter et fireårig forsøksprosjekt etter opplæringsloven § 1-4 som startet i 2018 ved Manglerud skole og Blindern skole. Dersom forsøket… Les mer »

Evaluering av Ny Velferd 2040 – Strategisk plan for helse-, omsorgs,- og velferdstjenestene i Østre Toten kommune

Østre Toten kommunes Ny velferd 2040 har et strategisk og langsiktig blikk på hvordan de kommunale helse- og omsorgstjenester skal bli og forbli bærekraftige når etterspørselen etter tjenester forventes å øke, samtidig med at tilgangen til kompetent arbeidskraft blir mindre og kommuneøkonomien blir trangere. En ønsket overordnet effekt av planarbeidet er å redusere og utsette… Les mer »

Evaluering av Interreg-prosjektet «Två länder – en elv»

Rapporten handler om en evaluering av Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Evalueringen er basert på dokumentstudier, deltakende observasjon og intervjuer. Det sentrale hovedmålet i TLEE-prosjektet var å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er laksen, men en reintroduksjon vil også gagne andre… Les mer »

Evaluering av Kompetanseteam

Dette notatet omhandler evalueringen av Nordre Lands Kompetanseteam og utgjør et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av Kompetanseteamet. Kompetanseteam er et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om behov for kompetanse og tilrettelegging for kompetanseheving i kommunen. Målgruppen er ansatte som jobber med barn og unge mellom 0-24 år. Videre bistår teamet i systemsaker i barnehage og skole og… Les mer »